Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-22
Organ wydający:Rada Miejska w Więcborku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 1999
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J.  Łaskiego ­ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.1) )  Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania numer 10 w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego  ­  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w Więcborku,  z siedzibą  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  w Szpitalu  Powiatowym  im.  dr.  A.  Gacy  i dr.  J.  Łaskiego  ­  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w Więcborku  przy  ul.  Mickiewicza  26,  w wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.  § 3. Egzemplarz  uchwały  przekazuje  się  niezwłocznie  Wojewodzie  Kujawsko­Pomorskiemu  i Komisarzowi  Wyborczemu w Bydgoszczy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko­Pomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie  Gminy Więcbork i w Biuletynie Informacji Publicznej.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej  mgr inż. Józef Kujawiak

Id: GIOVX­CPYYM­MJIYL­IHDZD­RJFND. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie        Na podstawie  art.12 § 4 ustawy ? Kodeks wyborczy rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek  burmistrza,  tworzy  odrębny  obwód  głosowania  w szpitalu,  jeżeli  w dniu  wyborów  będzie  w nim  przebywać  co  najmniej  15  wyborców.  Jeżeli  w dniu  wyborów  w jednostce  będzie  przebywać  mniej  niż  15  wyborców,  można  utworzyć  odrębny  obwód  głosowania  po  zasięgnięciu  opinii  kierownika  szpitala.  Na  podstawie  informacji  uzyskanej  od  Dyrektora  Szpitala,  przewiduje  się,  że  w dniu  wyborów  przebywać  w nim  może  więcej  niż  15  wyborców.         Utworzenie  odrębnych  obwodów  głosowania  następuje  najpóźniej  w 35  dniu  przed  dniem  wyborów.         W związku z powyższym zachodzi uzasadniona potrzeba utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 

588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149 poz. 889. 

Id: GIOVX­CPYYM­MJIYL­IHDZD­RJFND. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/126/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.98.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. 2011.135.2737

  uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5539

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 • uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania utworzyć w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. odrębny obwód głosowania Nr 4 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Siemionkach.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.