Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-13
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 230 pozycja: 2107
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/85/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U.z 2009 r Nr 151,  poz.  1220  )  Rada  Miejska  w Aleksandrowie  Kujawskim  ,  po  uzgodnieniu  z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje  § 1. 1. Ustanawia  się  pomnikiem  przyrody  lipę  (  tillia  cordata)  ?  o obwodzie  320  cm,  rosnącą  przy  ul.  Kochanowskiego na działce nr 231 w obrębie 28 będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj. nadając  jej nazwę ? Urszulka?  2. Lokalizację  pomnika  przyrody,  o której  mowa  w ust.1  określa  załącznik  graficzny  Nr  1 do  niniejszej  uchwały.  § 2. Ustanowienie  niniejszego  drzewa  pomnikiem  przyrody  ma  na  celu  ochronę  tworu  przyrody  charakteryzującego  się  wyjątkowymi  walorami  przyrodniczymi  ,  a także  szczególnymi  cechami  osobniczymi,  rozmiarami i wiekiem.  § 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, zabrania się:  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  4) umieszczania tablic reklamowych.  § 4. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikiem przyrody powierza się  Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko­Pomorskiego.   


Przewodnicząca Rady Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego  mgr Urszula Paprocka

Załącznik do Uchwały Nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.JPG zał. do uchwały nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku 

Id: HTPBB­CUEZV­ORGXR­VMHCA­CNRIK. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Dotyczy to lipy o obw. 320 cm rosnącej przy ul.Kochanowskiego na dz. nr 231 w obrębie 28, będącej własnością  Gminy  Miejskiej  Aleksandrów  Kujawski.  Na  podst.  art.44  ust.1  i 2  ustawy  z dnia  16  kwietnia  2004r  o ochronie  przyrody  (Dz.U  z 2009r  Nr  151,  poz.1220  )  Rada  Gminy  może  w drodze  uchwały  ustanowić  w/w  drzewo  pomnikiem przyrody. Uchwała określa jego nazwę, położenie,wybrane zakazy. 

Id: HTPBB­CUEZV­ORGXR­VMHCA­CNRIK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5858

  uchwała nr XII.64.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5963

  uchwała nr XII.120.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.3128

  uchwała nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ulicy Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1845

  uchwała nr LIV/314/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk szkolnych.

 • uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziemionna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.