Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-18
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 254 pozycja: 2474
Hasła:

UCHWAŁA NR XIV/59/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 147, poz. 881), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 , Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, która wynosi: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 380,00 zł, b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie - 500,00 zł, c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 620,00 zł, d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 740,00 zł; 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: a) o dwóch lub trzech osiach - 1155,00 zł, b) o czterech (i więcej) osiach: - od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1155,00 zł, - od 29 ton i powyżej - 1738,00 zł; 3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym, niż pneumatyczne lub równoważne: a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 1155,00 zł, - od 15 ton i powyżej - 1316,00 zł; b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 1155,00 zł, - od 23 ton i powyżej - 1657,00 zł; c) o czterech (i więcej) osiach i dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1155,00 zł, - od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 1738,00 zł, - od 29 ton i powyżej - 2577,00 zł; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 925,00 zł. 5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:


Id: ZWPRV-AOWKW-HZSZK-LJMXH-ZJTOB. Podpisany Strona 1

a) o dwóch osiach: - od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 925,00 zł, - od 31 ton i powyżej - 1484,00 zł, b) o trzech osiach: - od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1309,00 zł, - od 40 ton i powyżej - 1810,00 zł; 6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub równoważne: a) o dwóch osiach: - od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 966,00 zł, - od 31 ton i powyżej - 2035,00 zł; b) o trzech osiach: - od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1810,00 zł, - od 40 ton i powyżej - 2678,00 zł; 7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 315,00 zł, 8) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: a) o jednej osi: - od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 315,00 zł, - od 25 ton i powyżej - 336,00 zł, b) o dwóch osiach: - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 578,00 zł, - od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 683,00 zł, - od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 893,00 zł, - od 38 ton i powyżej - 1208,00 zł; c) o trzech osiach: - od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 711,00 zł, - od 38 ton i powyżej - 990,00 zł; 9) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne: a) o jednej osi: - od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 336,00 zł, - od 25 ton i powyżej - 591,00 zł.; b) o dwóch osiach: - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 326,00 zł, - od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 893,00 zł, - od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1357,00 zł, - od 38 ton i powyżej - 1786,00 zł;

Id: ZWPRV-AOWKW-HZSZK-LJMXH-ZJTOB. Podpisany

Strona 2

c) o trzech osiach: - od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 990,00 zł, - od 38 ton i powyżej - 1346,00 zł; 10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 1645,67 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2080,58 zł. § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. § 3. Traci moc uchwała nr XLIII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. § 4. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów. § 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin Alfred Jagielski

Id: ZWPRV-AOWKW-HZSZK-LJMXH-ZJTOB. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2504

  uchwała Nr XXXV/477/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/323/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego

 • uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat

 • uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.