Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-18
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 254 pozycja: 2475
Hasła:

UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654) Rada Gminy Ciechocin uchwala, co następuje: § 1. 1. Przekazuje się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin, przewidziane w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. § 2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin Alfred Jagielski

Id: HKAFC-PWKTP-YAGIH-WWTXP-AACYX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3563

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.450

  uchwała nr 87/XII/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

 • DZ. URZ. 2010.550.4172

  uchwala nr XLIX/386/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 • DZ. URZ. 2010.353.2430

  uchwała nr XLVI/323/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.901

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego

 • uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat

 • uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.