Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 283 pozycja: 2928
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,  obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.  Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( 1 ) (Dz. U.  z 2010 r. Nr 95 , poz. 613 z późn. zm. ), art 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.  U. z 2006 r Nr 136, poz 969 z póżn. zm. ) art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (  Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz. 1682 z późn. zm ), u c h w a l a się co następuje:  § 1. 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  (  IN­1  )stanowiący  załącznik  Nr  1 do  niniejszej uchwały?  2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  (  DN­1  )  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  ­  Dane  o nieruchomościach ( ZN­1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały?  4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości ­ Dane o zwolnieniach  podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN­1/B), stanowiący załącznik Nr 4­ do niniejszej uchwały.  § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  rolnego  (  IR­1  )  stanowiący  załącznik  Nr  5 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny ( DR­1 ) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały?  3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny­ Dane o nieruchomościach rolnych (  ZR­1/A ) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały?  4) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  rolny  ­  Dane  o zwolnieniach  i ulgach  podatkowych w podatku rolnym (ZR­1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.  § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  (  IL­1  )  stanowiący  załącznik  Nr  9 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL­1 ) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  i deklaracji  na  podatek  leśny  ­  Dane  o nieruchomościach  leśnych  (ZL­1/A ) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały?  4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny ­ Dane o zwolnieniach podatkowych  w podatku leśnym ( ZL­1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.  § 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008  roku  w sprawie:  określenia  wzorów  formularzy  ­  deklaracji  i informacji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolny  i leśny,  obowiązujących  na  terenie  Miasta  Aleksandrowa  Kujawskiego,  zmieniona  uchwałą  Nr  V/38/11  Rady  Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w dniu 17 marca 2011 roku.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko ? Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku . 


Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 1

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego  mgr Urszula Paprocka

Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego Nr XII/93/11 z dnia 30 listopada  2011 roku w sprawie :  określenia  wzorów  formularzy  ?  deklaracji  i informacji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolny  i leśny,  obowiązujących  na  terenie  Miasta  Aleksandrowa  Kujawskiego.  Mając  na  względzie  ujednolicenie  systemu  prawnego  po  wprowadzeniu  szeregu  zmian  do  ustawy  podatkowej  konieczne  jest  określenie  nowych  wzorów  formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny . 

Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc załącznik nr 1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc załącznik nr 2  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc załącznik nr 3  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc załącznik nr 4  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc załącznik nr 5  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 2

załącznik nr 6  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik7.doc załącznik nr 7  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik8.doc załącznik nr 8  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik9.doc załącznik nr 9  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik10.doc załącznik nr 10  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik11.doc załącznik nr 11  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 3

z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik12.doc załącznik nr 12 

Id: XBACI­NAWTN­ZHEHB­KJCRM­BSSFV. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/335/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • uchwała nr XVI/216/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania

 • uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XVI/214/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XVI/213/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład stref gospodarczych w Inowrocławiu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.