Logowanie

Tytuł:

uchwała nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Lisewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 293 pozycja: 3132
Hasła:

UCHWAŁA NR NR X/70/11 RADY GMINY LISEWO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowi załącznik Nr 1 do uchwały; 2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. § 3. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowi załącznik Nr 5 do uchwały; 2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowi załącznik Nr 6 do uchwały. § 4. Tracą moc: 1) uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji na podatek rolny dla osób fizycznych, wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. Nr 147, poz. 2909); 2) uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, wzoru deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. Nr 147, poz. 2910); 3) uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji na podatek leśny dla osób fizycznych, wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. Urz.Woj. Kuj- Pom. Nr 147, poz. 2911); § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Id: NIMXQ-ZFNPL-LTBRD-SACUO-NRRPU. Podpisany

Strona 1

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo

Id: NIMXQ-ZFNPL-LTBRD-SACUO-NRRPU. Podpisany

Strona 2

z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Id: NIMXQ-ZFNPL-LTBRD-SACUO-NRRPU. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.