Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Rypin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 293 pozycja: 3136
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/59/11 RADY GMINY RYPIN z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr  167,  poz.  1759,  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441  i Nr  175,poz.  1457,  z 2006  r.  Nr  17,  poz.  128  i Nr  181,poz.  1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675  oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775  i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz.  458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje :  § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ( M.P. Nr 95, poz.  969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 32,­ zł za 1 dt stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012  rok.  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXIX/268/10  Rady  Gminy  Rypin  z dnia  9 listopada  2010  r.  w sprawie  podatku  rolnego na 2011 rok.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.   


Przewodniczący Rady  Marek Paweł Śmiechewicz

Id: SPJHT­KURNI­JDXRA­IHMAS­ITOXP. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rady Gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta  za  pierwsze  trzy  kwartały  roku  poprzedzającego  rok  podatkowy,  ustaloną  na  podstawie  Komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  przyjmowaną  jako  podstawę  obliczania  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy.  W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.   

Przewodniczący Rady  Marek Paweł Śmiechewicz

Id: SPJHT­KURNI­JDXRA­IHMAS­ITOXP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3586

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2816

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2238

  uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 17 listopada 2011r. przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

 • uchwała nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.