Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Rypin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 293 pozycja: 3137
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY GMINY RYPIN z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203 i Nr  167,  poz.  1759,  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441  i Nr  175,poz.  1457,  z 2006  r.  Nr  17,  poz.  128  i Nr  181,poz.  1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz  z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) , art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,  Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,poz. 730,  z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje :  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  sprzedaży  drewna  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  20  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  sprzedaży  drewna,  obliczoną  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały  2011  r.  (  M.P.  Nr  95,  poz.  970  )  z kwoty 186,68 za 1 m3 do kwoty 164,­ zł za 1 m3 stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXIX/269/10  Rady  Gminy  Rypin  z dnia  9 listopada  2010  r.  w sprawie  podatku  leśnego na 2011 rok.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.   


Przewodniczący Rady  Marek Paweł Śmiechewicz

Id: SKSOE­YHXPG­ZUSXL­RSCWO­LOIII. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie  z art.  4 ust.  5 ustawy  o podatku  leśnym  Rada  Gminy  może  obniżyć  kwotę  stanowiącą  średnią  cenę  sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  roku  poprzedzającego  rok  podatkowy  ustaloną  na  podstawie  Komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  przyjmowaną  jako  podstawę  obliczania  podatku  leśnego  na  obszarze  gminy.  W związku  z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.   

Przewodniczący Rady  Marek Paweł Śmiechewicz

Id: SKSOE­YHXPG­ZUSXL­RSCWO­LOIII. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 79 Rady Gminy Spiczyn z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.340.5779

  uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2816

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.282.474

  uchwała nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

 • uchwała nr Nr X/70/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.