Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:RADA MIEJSKA W WĄBRZEŹNIE
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 293 pozycja: 3140
Hasła:

UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.1) )  i art.  10  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ) uchwala się, co  następuje :  § 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych :  1) od  samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  pojazdu:  powyżej  3,5  tony  i poniżej12 ton :   


Wyszczególnienie  Stawki w zł  Rok produkcji  do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  405  385  422  664  697  792  832  405  633  664  752  792 

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  ( z katalizatorem )  Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  ( bez katalizatora)  Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  ( z katalizatorem)  Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  ( bez katalizatora )  Powyżej 9 t i poniżej 12 t  ( z katalizatorem )  Powyżej 9 t i poniżej 12 t  ( bez katalizatora ) 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  :   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita( w tonach )  Stawki w zł  Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub  Inne systemy  uznanym za równoważne  zawieszenia  Dwie osie  1054  1263  1138  1578  Trzy osie  1281  1989 

Nie mniej niż  12  15  12 

Mniej niż  15 

25 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717  i Nr  162,  poz.  1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.  1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr  28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,  poz. 777 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  96,  poz.  620.  Nr  225,  poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.

Id: ZVUSK­GTANT­NYDRP­TPZQP­SGTLN. Podpisany Strona 1

25  Cztery osie i więcej  12  29  29 

1571  1316  2087 

1989  2087  2977 

3) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 :   

wyszczególnienie  Do 1990 włącznie  533  559  792  831  923  969  Stawki w zł  Rok produkcji  Od 1991 włącznie  505  533  753  792  877  923 

od 3,5t i poniżej 5,5 t ( z katalizatorem )  od 3,5 i poniżej 5,5t (bez katalizatora)  od 5,5t i poniżej 9t (z katalizatorem)  od 5,5t i poniżej 9t (bez katalizatora )  od 9t i poniżej 12t (z katalizatorem )  od 9 t i poniżej 12 t (bez katalizatora ) 

4) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton :   

Liczba  osi  i dopuszczalna  masa  całkowita  zespołu  pojazdów:  ciągnik  Stawki w zł  siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach  Osie jezdne z zawieszeniem  Inne systemy  pneumatycznym lub uznanym za  zawieszenia osi  równoważne  jezdnych  Nie mniej niż  Mniej niż  Dwie osie  12  18  1157  1603  18  31  1603  1783  31  1783  2302  Trzy osie  12  40  1950  2174  40  2174  2977 

5) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :   

wyszczególnienie  Od 7t i poniżej 12t  Do 1990 włącznie  422  Stawka w zł  Rok produkcji  Od 1991 włącznie  405 

6) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  (naczepa/przyczepa  +pojazd  silnikowy)  równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego:   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów  Nie mniej niż  Mniej  Stawki w zł  Osie jezdnie z zawieszeniem pneumatycznym  Inne  systemy  Strona 2

Id: ZVUSK­GTANT­NYDRP­TPZQP­SGTLN. Podpisany

niż 

lub uznanym za równoważne  Jedna oś 

zawieszenia  jezdnych  1631  1820  Dwie osie  1263  1631  2144  Trzy osie  1199  1617 

osi 

12  25  12  33  38  12  38 

25 

1072  1198  1072  1263  1451  1072  1199 

33  38 

38 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :   

wyszczególnienie  Stawki w zł  rok produkcji  Do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  535  510  562  535  1701  1616  1784  1701 

Do 30 miejsc (z katalizatorem )  Do 30 miejsc (bez katalizatora )  Równej lub wyższej niż 30 miejsc (z katalizatorem )  Równej lub wyższej niż 30 miejsc (bez katalizatora ) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.  § 3. Traci moc uchwała nr LII/332/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 listopada 2010  r. w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku  od środków  transportowych (Dz.  Urz. Woj.  Kuj. Pom. Nr 193, poz. 2613 ).  § 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko­ Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.    PRZEWODNICZĄCY  RADY  RADOSŁAW KĘDZIA

Id: ZVUSK­GTANT­NYDRP­TPZQP­SGTLN. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Zgodnie  z art.  10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych  Rada  Miasta  określa  w drodze  uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych na kolejny rok podatkowy to jest  2012.  Stawki  podatku  od  środków  transportowych  są  zróżnicowane  w zależności  od  dopuszczalnej  masy  całkowitej,  wpływu  na  środowisko  naturalne,  rok  produkcji,  na  liczbę  miejsc  do  siedzenia.  Stawki  w projekcie  uchwały  w stosunku  do  roku  ubiegłego  zostały  podwyższone o 4,2% . 

Id: ZVUSK­GTANT­NYDRP­TPZQP­SGTLN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/82/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.