Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-22
Organ wydający:Wójt Gminy Książki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 791
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726/, art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/ zarządzam co następuje: § 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. § 2. 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami niedobór budżetu przedstawia się następująco: 1) Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 13.286.268,48 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.136.568,46 zł, co stanowi 98,88% planu. 2) Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 16.014.447,40 zł, wykonano w wysokości 15.723.660,71 zł, co stanowi 98,19% planu. 3) Niedobór budżetu zaplanowany w wysokości -2.728.172,92 zł, wyniósł -2.587.092,25 zł. 2. Szczegółowy opis realizacji budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Informację o wykonaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach za 2010 rok, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Informację o wykonaniu planu finansowego Gimnazjum w Książkach za 2010 rok, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Informację o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 2010 rok, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 6. Informację o wykonaniu planu finansowego SGZOZ w Książkach za 2010 rok, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Książkach 2010 rok, określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 8. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Książkach 2010 rok, określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 9. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Radzie Gminy Książki. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu. § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Id: DVSKH-PTTFJ-CCEUE-XDFDL-NCTPB. Podpisany

Strona 1

Zastępca Wójta inż. Krzysztof Zieliński

Id: DVSKH-PTTFJ-CCEUE-XDFDL-NCTPB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2820

  zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4332

  zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4583

  zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3012

  zarządzenie nr 0050.19.12 Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Opłata prolongacyjna a Rb-27S

  Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.

 • zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • zarządzenie nr 5.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2010 r.

 • porozumienie nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem inowrocławskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

 • porozumienie nr 14/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem tucholskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.