Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1216
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1216

UCHWAŁA Nr XIX/438/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 r. Nr 149 poz. 887) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; ze zmianami: Dz.U. z 2009 Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706 i Nr 221 poz. 1738, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527 i Nr 125 poz. 842, Dz.U. z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622 i Nr 149 poz. 887) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ze zmianami: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc: 1. Uchwała Nr XXXIV/329/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią; 2. Uchwała Nr XXIX/375/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynak


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1216

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, zwany dalej ?Ośrodkiem?, jest jednostką organizacyjną gminy i działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.); 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.); 5. Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 2.1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową. 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i Gminy Nakło nad Notecią, a siedzibą jest miasto Nakło nad Notecią. § 3. Ogólny nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnych o nazwie: ?Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. P. Skargi 2, 89-100 Nakło n. Not.? oraz o nazwie: ?Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. P. Skargi 2, 89-100 Nakło n. Not. NIP 558 16 81 693, REGON 092977743?. § 5. Ośrodek współpracuje merytorycznie zwłaszcza z: 1. Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy; 2. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu; 3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Rozdział 2. Cele i zadania § 6.1. Obowiązek wykonywania zadań z pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie wynikającym z obowiązujących ustaw oraz innych źródeł prawa. 2. Ośrodek realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej: własne, własne o charakterze obowiązkowym, zlecone gminie przez administrację rządową, wynikające z odrębnych ustaw. 3. Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z: Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), Ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1216

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm), Innych źródeł prawa 4. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. § 7.1. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: a. tworzenia warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, b. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, c. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, d. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, e. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, f. przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego cudzoziemcom, w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej, g. wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej, uchwalanych przez Radę Miejską. 2. Zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę dotyczące pomocy społecznej określa art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. § 8.1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.


2. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie udzielonych upoważnień, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. 3. Ośrodek realizuje zadanie w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 4. Ośrodek prowadzi postępowanie oraz wydaje decyzje administracyjne w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni. 5. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych należy do osób upoważnionych przez Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 6. Prowadzenie spraw z zakresu postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji należy do osób upoważnionych przez Burmistrza na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 7. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji należy do osób upoważnionych przez Burmistrza na podstawie art. 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 8. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji należy do osób upoważnionych przez Burmistrza na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 9. Ośrodek realizuje programy operacyjne, które wykorzystują przeznaczone dla Polski środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 10. Ośrodek realizuje również inne powierzone zadania wyżej niewymienione przekazane do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 9. W celu realizacji zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. § 10. Ośrodek może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach określonych w ustawach. § 11. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1216

§ 12. Dyrektor nie może w zasadzie odmówić pomocy osobie potrzebującej, pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych. Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie § 13. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za realizację zadań statutowych i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. § 14.1. Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym. 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz. 3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. § 15. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka oraz pracowników jednostek (komórek) organizacyjnych Ośrodka. § 16. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy, w szczególności: Określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej; Dobór kadr i podział zadań; Sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją; Współpraca z organami samorządu terytorialnego Radą Miejską, Stałymi Komisjami Rady Miejskiej, Samorządami Komitetów Osiedlowych, Radami Sołeckimi i Sołtysami; Dbanie o realizację zadań określonych w § 8 i 9 oraz § 10 statutu; Ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie i realizację planów finansowo-rzeczowych; Przestrzeganie dyscypliny budżetowej; Terminowe kierowanie spraw o zwrot nienależnie pobranych świadczeń do postępowania egzekucyjnego; Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka; Podejmowanie czynności w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w sprawach dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

§ 17. Do uprawnień Dyrektora Ośrodka należy: 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy; 2. Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne; 3. Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami; 4. Wykonywanie zadań organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 5.


Ustalanie w drodze umowy wysokości świadczonej pomocy przez osoby zobowiązane na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 6. Ustalanie w drodze umowy wysokości wnoszonej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 7. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagrodzenia pracowników; 8. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych dla stołówki i ogniska wychowawczego; 9. Opracowywanie i zatwierdzenie regulaminu pracy; 10. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym określanie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych. § 18.1. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki przejmuje zastępca Dyrektora zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka. 2. Burmistrz Gminy może upoważnić zastępcę Dyrektora lub innego pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1216

§ 19. Ośrodek zatrudnia pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę wg przydzielonych etatów określonych w strukturze organizacyjnej Ośrodka. Natomiast zatrudnienie innych osób - specjalistów wg potrzeb Ośrodka na umowę-zlecenie. § 20. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy. § 21. Strukturę organizacyjną Ośrodka szczegółowo określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Gminy. Rozdział 4. Gospodarka finansowa § 22. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. § 23. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy przyjęty przez Radę Miejską. § 24. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. § 25. Źródłami finansowymi ośrodka i podległych komórek są: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa; 2. Środki finansowe zwracane przez świadczeniobiorców za wydatki na świadczenia z pomocy społecznej na zasadach odpowiednich przepisów lub ściągniętych przymusowo; 3. Darowizny oraz zapisy przekazywane przez osoby fizyczne i prawne w ramach pomocy charytatywnej; 4. Dotacje celowe z budżetu gminy zabezpieczające realizacje zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej; 5. Dotacje celowe otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. § 26.1. Dokonywanie wypłat zasiłków odbywa się w kasie Ośrodka lub na wniosek strony na wskazane konto bankowe. W uzasadnionych przypadkach wypłaty dokonuje się w formie przekazów pocztowych. 2. Zwrot wydatków za świadczenia odbywa się w kasie Ośrodka lub na jego konto bankowe. Rozdział 5. Przepis końcowy § 27. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/466/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/438/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/428/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz

 • uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 • uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • uchwała nr XII/101/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech

 • uchwała nr XII/95/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.