Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1217
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1217

UCHWAŁA Nr XIX/439/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. 2002 Nr 23 poz. 220; zm. Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; zm. 2006 Nr .17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, zm. 2007 Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218; zm. 2008 Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; zm. 2009 Nr 52, poz. 42; Nr 157, poz. 1241; zm. 2010 Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 23; Nr 106, poz. 675; zm. 2011 Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887; Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonać zmiany uchwały nr XIX/177/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2004 r. Nr 84. poz. 1461) w ten sposób że: 1) § 13 otrzymuje nowe brzmienie ?Podstawowe kierunki działania gminy określa Rada Miejska. Uwzględniają one założenia zawarte we wszelkich dokumentach strategicznych rozwoju Gminy.?; 2) § 17 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie ?Uregulowania niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wyboru wiceprzewodniczących rady.?; 3) W § 26 ust. 4 dodaje się zapis ?Dopuszcza się elektroniczną formę zawiadamiania członków rady.?; 4) W § 26 ust. 5 dodaje się zapis ?Dopuszcza się elektroniczną formę zawiadamiania członków rady.?; 5) § 26 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie ?Informację o zwołaniu sesji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty.?; 6) § 31 ust. 2 zmienia się nazwę komisji na ?Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej.?; 7) § 50 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie ?Granice sołectw w gminie oraz samorządów mieszkańców na terenie miasta Nakło nad Notecią, a także ich organizację oraz zasady działania określają dla każdej z tych jednostek statuty uchwalone przez radę, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.?; 8) § 54 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie ?Jednostkami pomocniczymi gminy na terenie wiejskim są sołectwa, a na terenie miasta samorządy mieszkańców?; 9) Dotychczasowy załącznik nr 3 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 10) Dotychczasowy załącznik nr 4 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1217

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynak

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1217

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r. ?Załącznik Nr 3? Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Nakło nad Notecią I Sołectwa Nazwa sołectwa i wsie przynależne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bielawy; Chrząstowo; Gorzeń - wsie przynależne: Niedola, Kaźmierowo, Urszulin, Piętacz; Gumnowcie; Karnowo - wieś przynależna Nowakówko; Karnówko; Kazin; Małocin; Michalin - wieś przynależna Bogacin; Minikowo; Olszewka - wieś przynależna Lubaszcz; Polichno; Paterek; Potulice - wieś przynależna Elżbiecin; Rozwarzyn; Suchary; Ślesin - wieś przynależna Gabrielin; Trzeciewnica; Wieszki - wsie przynależne Janowo, Gostusza; Występ. II Samorządy Mieszkańców Ulice przynależne do Samorządów Mieszkańców Nr 1 ?Kochanowskiego? ul. Asnyka, ul. Baczyńskiego ul. Broniewskiego, ul. Hłaski, ul. Jana Pawła II, ul. Karnowska, ul. Kochanowskiego ul. Kołłątaja, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Kraszewskiego, ul. Kucharskiego, ul. Lelewela, ul. 1 Maja, ul. Miłosza, ul. Mrotecka, ul. Nadskakuły, ul. Nałkowskiej, ul. Norwida, ul. Nowa, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Tuwima, ul. Wańkowicza, ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Widokowa, ul. Wspólna, Nr 2 ?Śródmiejskie? ? ul. Bydgoska, ul. Dworcowa, ul. Pocztowa, ul. Księdza Skargi, Nr 3 ?Śródmiejskie? ? ul. Balcerzaka, ul. Bartkowskiego, ul. Długa, ul. Łączna, ul. Notecka, ul. Potulicka, ul. Przecznica, ul. Rudki, ul. Wąska, Nr 4 ?Śródmiejskie? ul. Generała Hallera, Plac Zamkowy, ul. Podgórna, ul. Poznańska, Rynek, ul. Wodna, ul. Zanotecie, Nr 5 ?Krzywoustego? ul. Gimnazjalna, ul. Jackowskiego, ul. B. Krzywoustego, Plac Szkolny, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Strażacka,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1217

Nr 6 ?Śródmiejskie? ul. Generała Dąbrowskiego, Plac Konopnickiej, Nr 7 ?Śródmiejskie? ? ul. Dolna, ul. Drzymały, ul. Kilińskiego, ul. Księdza Klimackiego, ul. Kościelna, ul. Młyńska, ul. Niecała, ul. Nowy Świat, ul. Półwiejska, ul. Sądowa, ul. Św. Wawrzyńca, Nr 8 ?Chopina? ul. Bratkowa, ul. Bohaterów, ul. Brzozowa, ul. Cedrowa, ul. Fiołkowa, ul. Goździkowa, ul. Chopina, ul. Karłowicza, ul. Leśna, ul. Mahoniowa, ul. Modrzewiowa, ul. Moniuszki, ul. Narcyzowa, ul. Paderewskiego, ul. Piaskowa, ul. Różana, ul. Stokrotkowa, ul. Staszica, ul. Szymanowskiego, ul. Świerkowa, ul. Wzgórze Wodociągowe, ul. Zielone Wzgórze, Nr 9 ?Chrobrego? Osiedle Chrobrego, ul. Księdza Gepperta, Nr 10 ?Łokietka? ul. Armii Krajowej, Osiedle Łokietka, ul. Olszewska, ul. Polna, Nr 11 ?Kazimierza Wielkiego? ul. Działkowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Szkolna.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1217

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r. ?Załącznik nr 4? Jednostki Organizacyjne Gminy Nakło Nad Notecią I. Szkoły Podstawowe 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ?Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia? w Nakle nad Notecią, ul. Bydgoska 24. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ?Konstytucji 3 Maja? w Nakle nad Notecią ul. Mrotecka 1. 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ?Armii Krajowej? w Nakle nad Notecią, Osiedle Łokietka 15. II. Zespoły Szkół 1. Zespół Szkół im. ?Dzieci Potulic? w Potulicach, ul. Szkolna 4. 2. Zespół Szkół w Ślesinie ul. Dworcowa 9. 3. Zespół Szkół im. ?Przyjaciół Przyrody? w Występie ul. Wiejska 1. 4. Zespół Szkół im. ?Jana Pawła II? w Paterku ul. Kcyńska 6a. III. Gimnazja 1. Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią ul. Mrotecka 1A. 2. Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, Os. Władysława Łokietka 15. IV. Przedszkola Publiczne 1. Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią ul. Powstańców Wielkopolskich 11. 2. Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią Os. Władysława Łokietka 6. 3. Przedszkole w Ślesinie ul. Kazińska 1. 4. Przedszkole w Paterku ul. Spacerowa 1A z Filią w Potulicach. V. Instytucje upowszechniania kultury 1. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 3 z oddziałami: - Wiejski Dom Kultury w Paterku, - Wiejski Dom Kultury w Potulicach, - Wiejski Dom Kultury w Ślesinie, - Świetlice wiejskie w: Karnowie, Karnówku, Małocinie, Rozwarzynie, Sucharach, Polichnie, Michalinie, Trzeciewnicy, Gorzeniu, Minikowie. 2. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 14. 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią ul. Bartkowskiego 1. VI. Pozostałe jednostki budżetowe 1. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 22. 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 2. 3. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią ul. Krzywoustego 7A. VII. Spółki Prawa Handlowego, w których gmina posiada udziały 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. Drzymały 4A. 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76. 3. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Księdza Szulca 5. 4. Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. Krzywoustego 7A.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr . Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/444/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podziału sołectwa Ślesin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/428/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/636/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/827/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 ? 2011.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

 • uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz

 • uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 • uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • uchwała nr XII/101/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.