Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/440/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1218
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1218

UCHWAŁA Nr XIX/440/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, , poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nowe brzmienie § 7 p.1 Statutu: ?W skład rady sołeckiej wchodzi 6 członków rady?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 3. Traci moc uchwała Nr XVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynak

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/428/2008 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 2009 r. w sprawie statutów sołectw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

 • uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

 • uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz

 • uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 • uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.