Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/579/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rady Miasta Bydgoszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1353
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1353

UCHWAŁA Nr XXIX/579/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1488, z 2005 r. Nr 2, poz. 39, z 2010 r. Nr 99, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany: 1) Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 11 Dodaje się ulice: ?- Pienińska, - Haliny Stabrowskiej?; 2) Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy ul. Gawędy 5 Dodaje się ulicę: ?- Flotylli Wiślanej.?; 3) Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy ul. gen. Zygmunta Berlinga 17 Dodaje się ulice: ?- Henryka Kulpińskiego, - Pawła Edmunda Strzeleckiego, - Zygmunta Trybowskiego.?; 4) Gimnazjum nr 7 w Bydgoszczy ul. Kapliczna 7 Dodaje się ulice: ?- Inflancka,


14:18

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1353

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

- Stanisława Niewiteckiego, - Sierpecka.?; Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy ul. Bohaterów Kragujewca 10 Dodaje się ulice: ?- Władysława Bełzy, - ks. prałata Romualda Biniaka, - Wybieg.?; Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy ul. Tadeusza Kościuszki 37A a) Dodaje się ulice: ?- Czesława Miłosza, - ks. Waldemara Preissa, - Andrzeja Szwalbego.?, b) Skreśla się ulicę: ?- Lucjana Szenwalda.?; Gimnazjum nr 25 w Bydgoszczy ul. Aleksandra Fredry 3 Dodaje się ulicę: ?- Szczepana Jankowskiego.?; Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy ul. Kruszwicka 2 Dodaje się ulicę: ?- Tamka.?; Gimnazjum nr 29 w Bydgoszczy ul. Koronowska 74 Dodaje się ulice: ?- Filtrowa, - Jerzego Orlicza, - Tadeusza Rzepeckiego, - Małgorzaty Szułczyńskiej.?; Gimnazjum nr 30 w Bydgoszczy ul. Opławiec 157 Dodaje się ulicę: ?- Zdzisława Boronia.?; Gimnazjum nr 31 w Bydgoszczy ul. Puszczykowa 11 Dodaje się ulice: ?- Hodowlana, - Przy Parku.?; Gimnazjum nr 34 w Bydgoszczy ul. Nakielska 273 Dodaje się ulicę: ?- Augustyna i Romana Trägerów.?; Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy ul. Stawowa 41 Dodaje się ulicę : ?- Eugeniusza Połtyna.?; Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy ul. Cicha 59 Dodaje się ulicę: ?- Bogdana Romańskiego.?; Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Westerplatte 2 a) Skreśla się ulicę: ?- Władysława Bełzy.?. § 2.1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/987/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2320

  uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1827

  uchwała nr 203/XXIV/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/542/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIX/542/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2012

 • uchwała nr XXIX/541/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy

 • uchwała nr XXIX/540/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy

 • uchwała nr XXIX/539/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie "Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych"

 • uchwała nr XXIX/535/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu szypułkowego rosnącego na skwerze przy ul. Fordońskiej 86 w Bydgoszczy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.