Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 273/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1507
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 1507

ZARZĄDZENIE Nr 273/2012 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4 dla wyboru jednego radnego. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 23 września 2012 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Pakość. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes


11:13

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1507

załącznik do zarządzenia nr 273/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012 r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 1 do 25 lipca 2012 r. Treść czynności wyborczej 2 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Pakości, informacji o okręgu wyborczym Nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości - zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości list kandydatów na radnego

do 4 sierpnia 2012 r.

do 6 sierpnia 2012 r. do 9 sierpnia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 r. do godz. 2400 do 31 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Pakości kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej, - przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Pakości numerów zarejestrowanym listom kandydatów do 2 września 2012 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Pakości, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 6 (część) oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej do 8 września 2012 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi do 9 września 2012 r. - powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Pakości obwodowej komisji wyborczej, - sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Pakości do 13 września 2012 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 21 września 2012 r. - zakończenie kampanii wyborczej 00 o godz. 24 22 września 2012 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 23 września 2012 r. - głosowanie godz. 800 - 2200 Uwaga: Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  zarządzenie nr 69/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady MIejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.140.1

  zarządzenie nr 75/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.76.83

  zarządzenie nr 35/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczuczynie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 10/1 /OR/2012 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 r.

 • uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXVII/145/2012 Rada Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Pruszczu z dnia 31 stycznia 1991 roku w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w Pruszczu

 • uchwała nr XXVII/144/2012 Rada Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Gminnej Rady Narodowej w Pruszczu z dnia 17 lutego 1984 roku w sprawie zmiany ulicy w wsi Pruszcz

 • uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.