Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1513
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 1513

UCHWAŁA Nr XVIII.165.2012 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, M.P. Nr 55, poz. 755, M.P. Nr 75, poz. 950; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 95, poz. 961 i 962, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, M.P. Nr 49, poz. 671 i 672; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, M.P. Nr 57, poz. 609 i 610; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, M.P. Nr 54, poz. 614 i 615; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i poz. 1320, M.P. Nr 61, poz. 539 i 540; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, M.P. Nr 53, poz. 749 i 750; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1228, M.P. Nr 59, poz. 781 i 782; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 75, poz. 398, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391, Nr 186, poz. 1100, Nr 291, poz. 1707, M.P. Nr 71, poz. 706 i 707; z 2012 r. poz. 362), uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych - łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa. § 2.1. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków w osobach: 1) Barczyński Andrzej - sołectwo Bolumin; 2) Sibiński Jan - sołectwo Borki;


11:12

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1513

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Zieliński Roman - sołectwo Czarże; Niedziela Beata - sołectwo Czemlewo; Tomczyk Longina - sołectwo Gzin; Miksztowicz Rafał - sołectwo Janowo; Halina Zielińska - sołectwo Mozgowina; Gębka Mariola - sołectwo Nowy Dwór; Łabaj Maria - sołectwo Ostromecko; Syrocki Stanisław - sołectwo Otowice; Łącki Stanisław - sołectwo Rafa; Zukierski Gabriel - sołectwo Strzyżawa; Kaczor Danuta - sołectwo Wałdowo Królewskie. 2. Podatnicy sołectwa Dąbrowa Chełmińska dokonują wpłat podatków na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Chełmińska. 3. W przypadku zmian w osobach inkasenta, w okresie pomiędzy odwołaniem jednego a podjęciem uchwały wyznaczającej innego inkasenta, podatnicy mają obowiązek wpłaty podatków na zasadach określonych w punkcie 2. § 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Chełmińska. § 4.1. Z tytułu inkasa inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5,5% od zainkasowanych i terminowo wpłaconych kwot na rzecz budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska. 2. Wynagrodzenie z tytułu inkasa będzie wypłacane raz na kwartał w miesiącu następującym po miesiącu, w którym inkasent rozliczył pobrane podatki. § 5. W zakresie nieuregulowanym niniejsza uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa ? Ordynacja podatkowa. § 6. Na podstawie niniejszej uchwały powstaje stosunek administracyjno-prawny pomiędzy organem podatkowym a inkasentem. § 7. Traci moc uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 76, poz. 563). § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Hentrich
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 • uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

 • uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla socjoterapeuty zatrudnionego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska

 • zarządzenie nr 275/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem

 • zarządzenie nr 274/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.