Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/613/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rady Miasta Bydgoszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1518
Hasła:podatki i opłaty lokalne,Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 1518

UCHWAŁA Nr XXX/613/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego. § 2. Przedszkola prowadzone przez Miasto Bydgoszcz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. § 3. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 ustala się dwie stawki opłat, przy czym: 1) Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć do godz. 700 i po godz. 1500 opłata wynosi 1 zł; 2) Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w godzinach od 700 do 800 oraz od godz. 1300 do godz. 1500 opłata wynosi 3 zł za godzinę. § 4. Opłatę w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 pobiera się od rodziców: 1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolach na podstawie orzeczeń lub opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;


11:11

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1518

2) wychowujących czworo i więcej dzieci, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. § 5. Opłata o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych i prowadzonych na życzenie rodziców przez inne, niż przedszkole, podmioty zewnętrzne. § 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami a przedszkolem. § 7. Traci moc uchwała Nr XIII/174/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 186, poz. 1693). § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. § 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1013

  uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.4968

  uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.4608

  uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3667

  uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz ustalenia czasu, w którym punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • uchwała nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

 • uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.