Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Powiatu Bydgoskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1520
Hasła:Konsultacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 1520

UCHWAŁA Nr 199/XIX/12 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 3d, w związku z art. 4, pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)1), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej ?konsultacjami?. § 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: Pomocniczości; Partnerstwa; Suwerenności; Efektywności; Uczciwej konkurencji; Jawności.


11:11

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

1) 2) 3) 4) 5) 6)

§ 3. Celem konsultacji jest zapewnienie prawidłowego przepływu informacji oraz szerokich konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących istotnych ze społecznego punktu widzenia decyzji podejmowanych przez władze samorządowe powiatu bydgoskiego. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych w sprawach poddawanych konsultacjom. § 4. Informacje o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

1)

Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1520

§ 5. Konsultacje mogą mieć formę: 1) bezpośrednich otwartych spotkań; 2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii; 3) ankiet. § 6. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Zarząd przedkłada Radzie pisemny projekt aktu wraz z uzasadnieniem. Termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. § 7. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Powiatu Bydgoskiego. § 8. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Bydgoskiego. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego. § 10. Traci moc Uchwała nr 271/XLIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2010 r. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zenon Rydelski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4064

  uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2570

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.300

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1766

  uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6371

  uchwała nr 79/IX/2011 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/614/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy

 • uchwała nr XXX/613/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz

 • uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

 • uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • uchwała nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.