Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Gminy Rogowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1647
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 1647

UCHWAŁA Nr XV/26/12 RADY GMINY ROGOWO z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo. Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151. poz. 1014. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241) uchwala się, co następuje: § 1.1) Gmina Rogowo wspiera sport poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi. 2) Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez aktywny styl życia, promocję sportu i aktywnego stylu życia, umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Rogowo.


12:08:56

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

a) b) c) d) e)

§ 2.1) Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie: a) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej, b) wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów oraz działaczy społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Rogowo. 2) Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy Rogowo. § 3.1) Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe, w tym szkolne i młodzieżowe, mające swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Rogowo. 2) Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli: a) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały w tym: - realizuje programy szkolenia sportowego, - zakupuje sprzęt sportowy, - pokrywa koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, - pokrywa koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1647

- finansuje wynagrodzenia kadry szkoleniowej, - finansuje koszty dojazdu zawodników na mecze i rozgrywki sportowe, - finansuje wynagrodzenia sędziów, - pokrywa koszty badań lekarskich zawodników, - pokrywa koszty i opłaty związane z przystąpieniem do rozgrywek i dopuszczeniem do zawodów, b) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy w Rogowie, c) promuje wizerunek Gminy Rogowo w dziedzinie sportu i rekreacji. 3) Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. § 4.1) Wójt Gminy Rogowo ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując: rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie na wsparcie zadania, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty. 2) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie. 3) Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Rogowo składa się w Urzędzie Gminy w Rogowie. a) b) c) d) § 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rogowo w składzie co najmniej 3 osobowym. § 6.1) Przy rozpatrywaniu ofert o przyznaniu dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności: a) znaczenia zadania dla Gminy Rogowo, b) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, c) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, d) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, e) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem, jakości i terminowości rozliczenia dotacji. § 7.1) Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Rogowo swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu. 2) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Rogowo. § 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej złożenia. § 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie. § 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. § 11.1) Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok, tj. do 31 grudnia danego roku budżetowego. 2) Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: a) oznaczenie stron umowy, b) szczegółowy zakres realizacji zadania (cel udzielenia dotacji), c) wysokość dotacji, d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, e) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowanie dotacji, f) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji, g) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy, h) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1647

i) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji. § 12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy. § 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu, na warunkach określonych w umowie. § 14.1) Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 15 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 2) Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności: a) informację o przebiegu realizacji zadania, b) szczegółowe rozliczenia finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty, c) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania, d) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków. § 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu. § 16. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Marek Długokęcki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.684

  uchwała nr IV.23.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Sieniawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4482

  uchwała nr X/48/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Czajków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego (...)

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo

 • uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka

 • zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 • uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie.

 • uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.