Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Gminy Płużnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1648
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 1648

UCHWAŁA Nr XVII/132/2012 RADY GMINY PŁUŻNICA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Płużnica. Regulamin stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. § 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan


12:08:40

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1648

załącznik do uchwały nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r. Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. § 1.1. O stypendium ubiegać się może uczeń/uczennica, który/która łącznie spełnia następujące warunki: 1) pobiera naukę w gimnazjum albo w szkole ponadgimnazjalnej; 2) jest finalistą/finalistką lub laureatem/laureatką konkursów, olimpiad przedmiotowych, językowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym; 3) zamieszkuje na terenie gminy Płużnica; 4) uzyskał/uzyskała co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania; 5) uzyskał/uzyskała średnią ocen za ostatni rok nauki co najmniej 4,75. 2. W przypadku uczniów/uczennic klas I gimnazjum dodatkowym warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie wyniku co najmniej 75% w teście szóstoklasistów. § 2. Środki przeznaczone na stypendia tworzyć będą: 1) corocznie wyodrębnione środki w budżecie gminy; 2) darowizny od osób fizycznych, prawnych i dotacje; 3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych, aukcji, loterii, festynów itp. § 3.1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i wypłacane jest od września do czerwca. 2. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna oraz określa jego wysokość. 3. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 100 zł miesięcznie w odniesieniu do ucznia gimnazjum i 300 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. § 4.1. Wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń/uczennica lub w jego imieniu rodzic, opiekun prawny, pedagog szkolny, wychowawca klasy. 2. Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły, zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki oraz dokument potwierdzający bycie finalistą/laureatem olimpiady lub konkursu. 3. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 4. Opinia o której mowa w ust. 2 powinna zawierać krótką charakterystykę ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego zainteresowań i osiągnięć. 5. Komisja Stypendialna może wystąpić o uzupełnienie danych zawartych we wniosku lub zażądać przedstawienia innych dokumentów i zaświadczeń. 6. Komisja Stypendialna może odstąpić od ustalonego kryterium średniej ocen lub wyniku testu szóstoklasistów w przypadku przedłożenia przez ucznia więcej niż jednego dokumentu potwierdzającego bycie finalistą/laureatem olimpiady lub konkursu. § 5. Wniosek wraz z załącznikami określonymi w § 4 ust. 2, składać należy w Urzędzie Gminy w Płużnicy do dnia 31 sierpnia, za wyjątkiem roku 2012, dla którego obowiązuje termin do dnia 20 września. § 6.1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, którą tworzą: Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona; przedstawiciel sponsorów środków stypendialnych; przewodniczący Rady Gminy Płużnica lub osoba przez niego upoważniona; przewodniczący komisji właściwej do spraw oświaty; przedstawiciel dyrektorów szkół z terenu gminy Płużnica. 2. O przyznaniu stypendium zawiadamia się pisemnie ucznia/uczennicę i wnioskodawcę. 3. Stypendium może być przyznawane tej samej osobie w kolejnych latach nauki. 4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od pomocy uzyskiwanej z innych źródeł.

1) 2) 3) 4) 5)

§ 7.1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadkach: 1) przerwania przez ucznia/uczennice nauki w szkole;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1648

2) innych ważnych przyczyn powstałych w winy ucznia/uczennicy. 2. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium podejmuje Komisja Stypendialna. § 8. Stypendium wpłaca się na podane przez wnioskodawcę konto bankowe do dnia 5 następnego miesiąca za który przysługuje stypendium. § 9. Niewykorzystane środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy wygasają z upływem roku budżetowego, za wyjątkiem wymienionych w § 2 pkt 2 i 3.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1648

załącznik do uchwały nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r. WNIOSEK O STYPENDIUM WÓJTA GMINY PŁUŻNICA DANE WNIOSKODAWCY (osoby reprezentującej wnioskodawcę) 1. Imię i nazwisko 2. M 3. Stanowisko 4. Telefon kontaktowy DANE KANDYDATA 1. Imię i nazwisko 2. Imiona rodziców 3. Data urodzenia 4. Adres zamieszkania 5. Telefon kontaktowy 6. Adres e-mail 7. Dziedzina, w której kandydat jest uzdolniony 8. Szkoła / pełna nazwa, adres, telefon 9. Klasa 10. Średnia ocen za ostatni rok nauki UDOKUMENTOWANE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym. W celu potwierdzenia osiągnięcia prosimy o dołączenie uwierzytelnionej kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo kandydata. 1. Nazwa Organizator Data Miejsce/Wynik 2. Nazwa Organizator Data Miejsce/Wynik 3. Nazwa Organizator Data Miejsce/Wynik 4. Nazwa Organizator Data Miejsce/Wynik ZAŁĄCZNIKI: Prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów: zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki, zaświadczenie o wysokości uzyskanego wyniku z testu szóstoklasisty, a w przypadku osób zwolnionych z testu odpowiednie zaświadczenie ? dotyczy tylko uczniów klas I gimnazjum, opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły, dokument potwierdzający bycie finalistą lub laureatem w olimpiadzie lub w konkursie.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1648

Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich bieżącej aktualizacji. miejscowość i data podpis wnioskodawcy Stanowisko komisji Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Stypendialna postanowiła przyznać/nie przyznawać stypendium Wójta Gminy Płużnica za wyniki i osiągnięcia w roku szkolnym: w wysokości: Uzasadnienie Komisji Stypendialnej Płużnica, dnia Podpisy członków Komisji Stypendialnej
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1659

  uchwała nr 35/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu ? Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2863

  uchwała nr 50/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu ? Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5148

  uchwała nr 132/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu ? Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4976

  uchwała nr 159/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu ? Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych?

zamów dokument

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

 • uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo

 • uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka

 • zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 • uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.