Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Gminy Płużnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1651
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 1651

UCHWAŁA Nr XVII/135/2012 RADY GMINY PŁUŻNICA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 1, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płużnica z siedzibą i strukturami organizacyjnymi: Szkoła Podstawowa w Płużnicy o strukturze organizacyjnej klas I-VI wraz z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Podstawową Filialną w Wiewiórkach o strukturze organizacyjnej klas I-III. § 2. Granica obwodu publicznej szkoły podstawowej wymienionej w § 1 uchwały obejmuje wsie: Szkoła Podstawowa w Płużnicy ze Szkołą Podstawową Filialną w Wiewiórkach obejmuje wsie: Bartoszewice, Bielawy, Czaple, Dąbrówka, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica, Wieldządz, Uciąż, Bągart, Błędowo, Działowo, Goryń, Mgowo, Płąchawy, Pólko, Wiewiórki. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Płużnica nr XXIII/177/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz granic ich obwodów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


12:07:56

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1651

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lidzbark Warmiński oraz granice ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Konsultacji Społecznych.

 • uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów prowadzących zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Płużnica

 • uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 • uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

 • uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.