Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Radomin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1688
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1688

UCHWAŁA NR XXVII/142/12 RADY GMINY RADOMIN z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ? Zarządem w Golubiu-Dobrzyniu uchwala się, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radomin, zwany dalej regulaminem, który określa: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz.257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, z 2010 r. Nr 222, poz. 1755 i Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967); 2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887); 3) wynagrodzenie zasadnicze ? należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze; 4) wynagrodzenie minimalne ? wysokość minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym określone w załączniku do rozporządzenia; 5) szkoła ? przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, szkoła lub placówka albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin; 6) dyrektor lub wicedyrektor ? dyrektor lub wicedyrektor jednostki, o której mowa w pkt 5.


14:31:58

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1688

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. Rozdział 2. Dodatek za wysługę lat § 4.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy. 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia. 3. Dodatek przysługuje: począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca; za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego; 4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział 3. Dodatek motywacyjny § 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy; zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 3. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są: stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez: a) właściwe organizowanie prac rady pedagogicznej, b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli, c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

1) 2) 3) 4)

1)

2)

3)

1)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1688

d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 1) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 2) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych; 3) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy; 4) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia; 5) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy; 6) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary); 7) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji; 8) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych. 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust.


3 i 4. 5. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może przekraczać 10% wynagrodzenia minimalnego. 6. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczoną na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 4% wynagrodzenia minimalnego ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 7. Pulę środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów tworzy się przez pomnożenie liczby stanowisk dyrektorskich przez 5% wynagrodzenia zasadniczego każdego dyrektora. 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok. Rozdział 4. Dodatek funkcyjny § 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia. 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla: 1) dyrektora szkoły: a) do 100 uczniów ? od 25% do 40% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami, b) od 101 do 150 uczniów ? od 25% do 45% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami, c) od 151 do 200 uczniów ? od 25% do 50% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami, d) od 201 do 250 uczniów ? od 25% do 55% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami; e) dyrektora szkoły sprawującego nadzór nad dowozem uczniów zwiększa się dodatek o 5% jego wynagrodzenia zasadniczego; 2) dyrektora przedszkola - od 5% do 20% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami; 3) wicedyrektora szkoły ? w wysokości od 5% do 30% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami; 4) kierownika filii szkoły podstawowej ? w wysokości od 5% do 20% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami 5) wychowawcy klasy: a) do 15 uczniów ? w wysokości 40,00 zł, b) powyżej 15 uczniów ? w wysokości 80,00 zł; 6) wychowawcy grupy w przedszkolu ? w wysokości 40,00 zł; 7) opiekuna stażu ? w wysokości 50,00 zł; 8) do ogólnej liczby uczniów określonych w pkt 1) i 2) zalicza się również dzieci oddziałów przedszkolnych i przedszkola. 3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. 4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1688

5. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu. Rozdział 5. Dodatek za warunki pracy § 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia. 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od: 1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć; 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach określonych w ust. 1. 3. Wysokość dodatku wynosi: 1) za nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego do ilości przepracowanych godzin (orzeczenie do kształcenia specjalnego); 2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego do ilości przepracowanych godzin w tych klasach. 4. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin, w warunkach określonych w ust. 1. 5. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 6. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 1 nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków. Rozdział 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe § 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia ? za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. § 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8. 2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie realizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. § 11. Uchyla się uchwałę Nr XXX/160/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1873).

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1688

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wiwatowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.719

  uchwała nr XXV/202/09 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1055

  uchwała nr XXXII/204/09 Rady Miasta Dynów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.982

  uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.449

  uchwała nr 9/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin

 • uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, i logopedów

 • decyzja nr OPO-4210-47(7)/2012/415/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu ?WODBAR? sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie

 • rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.