Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Radomin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1689
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 1689

UCHWAŁA NR XXVII/143/12 RADY GMINY RADOMIN z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania Na podstawie art. 54 i art. art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ? Zarządem w Golubiu-Dobrzyniu, uchwala się, co następuje: § 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w: 1) Zespole Szkół w Radominie; 2) Szkole Podstawowej w Płonnem; 3) Przedszkolu Publicznym w Dulsku i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie ? 20,00 zł; 2) przy dwóch osobach w rodzinie ? 30,00 zł; 3) przy trzech osobach i więcej w rodzinie ? 40,00 zł. 3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka; 2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 4. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o zmianie stanu rodziny, natomiast dyrektor zobowiązany jest poinformować o powyższym Wójta Gminy. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującego, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi ? Wójt Gminy. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;


14:31:44

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1689

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiłku ubezpieczenia społecznego; 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby, zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta; 4) korzystania z urlopu wychowawczego. 9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. § 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/162/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1875). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wiwatowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/279/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2009.126.1240

  uchwała nr 4/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.822

  uchwała nr XX/158/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2009.29.439

  uchwała nr XIX/31/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania na terenie Gminy Gowarczów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin

 • uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, i logopedów

 • decyzja nr OPO-4210-47(7)/2012/415/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu ?WODBAR? sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.