Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Kikół
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1731
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1731

UCHWAŁA Nr XIX/105/2012 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, N 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, z 2008 r. Nr247 poz. 1821, Nr 145poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887), Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 135 poz. 2466), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2: a) ust 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 2.1. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół.?; 2) w § 4. ust 1: a) uchyla się pkt 5); 3) Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ?Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej? który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski


15:37:08

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1731

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012 r. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej 1. Dane osobowe nauczyciela (nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty) Nazwisko i imię ......................................................................................................................... Adres zamieszkania ?................................................................................................................ Miejsce pracy (ostatnie miejsce pracy) ?.................................................................................... 2. Uzasadnienie wniosku Opisać rodzaj choroby, schorzenia, sposób leczenia, miejsce leczenia ?................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Załączniki (niepotrzebne skreślić) 1. Zaświadczenie lekarskie o przebytym i trwającym leczeniu choroby przewlekłej. 2. Potwierdzenie leczenia szpitalnego kserokopia wypisu. 3. Inne (wymienić) ?................................................................................................................. 4. ?........................................................................................................................................... 5. ?........................................................................................................................................... ?...................................... podpis nauczyciela 4. Kwota przyznana przez Wójta zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ?............................................................................................................................................. Kikół, dnia ?............... ?...............................
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5662

  uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1180

  uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy Stubno z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2974

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.2368

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.