Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-10
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 256
Hasła:podatki i opłaty lokalne,Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2012 r. Poz. 256

UCHWAŁA Nr XIII/111/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Usługi w zakresie nauczania, opieki i wychowania świadczone przez przedszkola samorządowe w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. § 2. Opłacie podlegają świadczenia w zakresie nauczania, opieki i wychowania przekraczające 5 godzin dziennie, które w szczególności obejmują: 1) zadania opiekuńczo-wychowawcze dostosowane do wieku dziecka: a) fachową opiekę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą: - podczas wypoczynku dziecka oraz w czasie spożywania posiłków, - w trakcie samodzielnych zabaw, b) rozwijanie zdolności dziecka (muzycznych, plastycznych, artystycznych), c) adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym; 2) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową; 3) zajęcia relaksacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. § 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1-3, w wysokości 1,00 zł. § 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr VIII/73/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Paprocka

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/394/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3464

  uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2067

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3332

  uchwała nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2012

 • uchwała nr XIII/91/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

 • uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

 • uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola udzielane przez Gminę Miasta Lipna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.