Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Lipno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 579
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 579

UCHWAŁA Nr XI/71/11 RADY GMINY LIPNO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje § 1. Dochody budżetu w wysokości 33.519.106 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 30.506.706 zł; 2) majątkowe w wysokości 3.012.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1h/; 3) dochody o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.359.050,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5, - dochody z realizacji zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 13.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1h. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 32.101.647 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 30.481.373 zł; 2) majątkowe w wysokości 1.650.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/2-2l/; 3) wydatki o których mowa w pkt 1i 2 obejmują w szczególności: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.359.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 1.203.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; 4) określa się: - zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3, - wydatki związane z przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2k. § 3.1. Ustala się dochody w kwocie 107.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?2? Poz. 579 ?

a) dochody w wysokości 4.000,-zł, b) wydatki w wysokości 4.000,-zł. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ? 33.596 zł; 2) celową w wysokości ? 66.648 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie ? 66.648 zł. § 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.417.459 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie ? 1.417.459 zł. § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.314.293 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.296.308 zł i spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 17.985 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.731.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ? w kwocie 1.500.000 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ? w kwocie 625.342 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 670.966 zł; 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF ? w kwocie 1.650.274 zł. § 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 521.437 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 10. § 9. § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 11. § 10. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu ? w kwocie 1.500.000 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ? w kwocie 625.342 zł, - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 670.966 zł, - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF ? w kwocie 1.650.274 zł; przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł; do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków i inwestycyjnych w ramach działu; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 50.000 zł. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bohdan Nowak

1)

2)

3)

4) 5)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałyvh na terenie Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.338

  uchwała nr XLVIII/325/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1419

  uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 1 lutego 2011r. zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.283.4558

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 7 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radomicko.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.

 • ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2012 r.

 • aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 2 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą - Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej ?Gminą Miejską? reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego ? Prezydenta Grudziądza a Gminą-Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, NIP 876-230-87-69, REGON 000527486, zwaną dalej ?Gminą? reprezentowaną przez: Krzysztofa Chodubskiego ? Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 5 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gruta, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej ?Gminą Miejską? reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego ? Prezydenta Grudziądza a Gminą Gruta z siedzibą w Grucie, NIP 876-244-36-22, REGON 871118632, zwaną dalej ?Gminą? reprezentowaną przez: Halinę Kowalkowską - Wójta Gminy Gruta

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.