Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Świekatowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 583
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 583

UCHWAŁA Nr XIII/81/2012 RADY GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 roku Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 12.849.000,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 10.600.304,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 2.248.696,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 2.023.696,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.069.950,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 10.059.950,00 zł: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.384.483,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.237.032,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 202.440,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.970.995,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 15.000,00 zł, e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 50.000,00 zł, f) obsługę długu Gminy 200.000,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 4.010.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.010.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.160.000,00 zł.


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?2? Poz. 583 ?

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,35% wydatków budżetu gminy w kwocie 48.597,00 zł; 2) Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 22.403,00 zł. § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.220.950,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie ? 485.000,00 zł; 2) zaciąganych kredytów w kwocie ? 735.950,00 zł. § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.480.027,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.259.077,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. § 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ? w kwocie 200.000,00 zł; sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 1.220.950,00 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów ? w kwocie 480.027,00 zł; wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 700.000,00 zł; 5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek wyprzedzających ? w kwocie 779.050,00 zł. 1) 2) 3) 4) § 8. Wyodrębnia się dochody: a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 3 do Uchwały, b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 8. § 9.1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizacje zadań związanych z monitoringiem wysypiska. 4. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu i gospodarką odpadami. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały; 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2012 rok; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?3? Poz. 583 ?

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 13.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ewelina Ledzińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świekatowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 1/Dp/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2008r. nr 1/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/185/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świekatowo, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2012.

 • uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012

 • uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.