Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Rogowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 644
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 644

UCHWAŁA Nr XIII/95/2012 RADY GMINY ROGOWO z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)1) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)2) Rada Gminy Rogowo uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. § 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/172/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kawka


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206 i Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3084

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.346

  uchwała nr LVII/487/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr XVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ.

 • uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • zarządzenie nr 9/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego

 • zarządzenie nr 8/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.