Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Ciechocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 82
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 11 992 479 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10 667 587 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a. § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 492 575 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 10 095 909 zł, - wydatki majątkowe 1 396 666 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a. 2. Określa się zdania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 499 904 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych. § 4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 739 996 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 239 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120 000 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 ufp): 1) Dochody w wysokości 6 000 zł; 2) Wydatki w wysokości 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 539 996 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000 zł;


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?4? Poz. 82 ?

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 540 400 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 596 zł. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 540 400 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 596 zł; dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych; przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

1)

2) 3) 4)

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 10. Ustala się dochody w kwocie 7 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 7 000 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. § 11. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 30 000 zł; 2) celową w wysokości 26 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławomir Grąbczewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji  o stanie mienia Gminy Ciechocin

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/364/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z topoli szarej znajdującej się przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy

 • uchwała nr XX/363/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu kaukaskiego rosnącego w Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego

 • uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

 • uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.