Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-04-21
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 100 pozycja: 988
Hasła:przedszkola,dotacje, przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 90 ust. 1, art. 90 ust. 2a-2d, art. 90 ust. 3c oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) ? Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Andrespol. § 2. 1. Dotację, o której mowa w § 1 uchwały, przyznaje się na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę niepubliczną, złożony wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów, do Wójta Gminy, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek składany jest każdego roku. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia, w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Andrespol, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Andrespol. § 4. 1. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), liczba dzieci uprawnionych do dotacji obejmuje średnią liczbę uczniów z miesięcy styczeń-czerwiec roku bieżącego. 2. Dotację przekazuje się co miesiąc, w terminach do 25 każdego miesiąca w wysokości wynikającej z faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola lub innych form wychowania. 2a. Za uczniów uczęszczających do przedszkola lub innych form wychowania, uważa się uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, potwierdzonych zapisami w księdze uczniów lub dziennikach zajęć. 3. Wzór informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki niepublicznej, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dotacja na dany rok budżetowy przekazywana jest w 12 ratach, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną. 5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji placówek niepublicznych do czasu jego aktualizacji. 6. Całkowite rozliczenie dotacji nastąpi po zamknięciu roku budżetowego na podstawie faktycznej liczby uczniów. 7. Całkowite rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 6, podlega przekazaniu do Wójta Gminy Andrespol, w terminie do 25 stycznia następnego roku. § 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Andrespol, nie później niż do 5 następnego miesiąca następującego po miesiącu przekazania dotacji jej rozliczenie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Organ dotujący może dokonywać kontroli zgodności danych wykazanych przez podmioty prowadzące przedszkola w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2a. 3. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. § 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/278/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK ............................................ 1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. Nazwa i adres osoby prowadzącej ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek (ostatnie aktualne zaświadczenie), NIP, REGON ................................................................................................................................................. 4. Planowana liczba uczniów w roku (ogółem) ............................................................... W okresie I-VI ............................................... IX-XII .............................................................. w tym: - spoza terenu Gminy ........................................................................................................... - planowana liczba uczniów niepełnosprawnych ........................................................... 5. Numer rachunku oraz nazwa banku, na który ma być przekazywana dotacja ................................................................................................................................................ 6. Osoba prowadząca zobowiązuje się do: ? składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczaniu dotacji i przeznaczaniu jej na realizację celów wynikających z ustawy o systemie oświaty ? informowania o zmianie numeru rachunku bankowego .........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r.

............................................................ (pieczątka przedszkola) Wójt Gminy Andrespol INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO w miesiącu roku Liczba uczniów na pierwszy powszedni dzień miesiąca ..................................; w tym: ? liczba uczniów niepełnosprawnych ..................................... ? liczba uczniów spoza Gminy ........................................ według zestawienia:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Wstawić X w przypadku niepełnosprawności

(data, pieczątka imienna i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r.

............................................................... (pieczęć lub nazwa placówki) Rozliczenie dotacji za miesiąc Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem: Kwota dotacji rok Razem narastająco od początku roku Faktyczna liczba dzieci w danym miesiącu

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2764

  uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.877

  uchwała nr 87/XIV/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1234

  uchwała nr XXXVI/258 /2010 Rady Gminy Borowa z dnia 30 kwietnia 2010r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Borowa przez osoby prawne i osoby fizyczne.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Niepełny miesiąc a wymiar urlopu

  Nauczyciel, z którym zawarliśmy umowę o pracę na czas określony od 1.09.2007 r. do 30.06.2008 r. złożył w dniu 12.11.2007 r. dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę, (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/316/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/07 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXXVII/1050/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego

 • lista Z up. Prezesa Sądu Okręgowego - Wiceprezes Sądu Okręgowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.

 • komunikat Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia informacji dotyczących wprowadzenia zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • sprawozdanie Starosty Łęczyckiego z dnia 12 stycznia 2009r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.