Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/334/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 kwietnia 2009r. . w sprawie uchwalenia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-04-29
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 108 pozycja: 1074
Hasła:statuty ośrodków pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XL/334/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) ? Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/346/05 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu zmienionego uchwałą Nr LII/514/06 Rady Gminy z dnia 21 września 2006 r. i uchwałą Nr XXXIII/265/08 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2008 r. wprowadza się następującą zmianę: - w Rozdziale III § 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ?Kierownik Ośrodka nadzoruje działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/204/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. 2011.594.7000

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/206/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.123.3610

  uchwała nr XXI/133/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/333/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

 • uchwała nr XXVI/114/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów.

 • uchwała nr XXIX/226/2009 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach.

 • uchwała nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Wolbórz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalski

 • uchwała nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany do Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.