Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/288/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Brzezińskiej/ul. Słowiańskiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 185
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXVI/288/08 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Brzezińskiej/ul. Słowiańskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy wstępne § 1. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol uchwalonym uchwałą Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835 z dnia 11 czerwca 2005 r.), zwaną dalej ?Planem?. 2. Obszar objęty Planem jest zgodny z uchwałą Nr VIII/58/07 Rady Gminy Andrespol z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Brzezińskiej/ul. Słowiańskiej. 3. Granice Planu stanowią zewnętrzne granice nieruchomości złożonej z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 96 i 97/1 ? obręb Bedoń Wieś oraz 57/3, 57/4, 399, 58 i 400 ? obręb Nowy Bedoń. 4. Zgodność Planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/177/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 marca 2008 r. potwierdza uchwała Nr XXIX/218/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 czerwca 2008 roku. § 2. Zmiana w Planie polega na zmianie funkcji: 1) terenu PG1 ? tereny działalności gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, przetwórstwem i magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa i hodowlą, motoryzacją, budownictwem, rzemiosłem, z ograniczeniem uciążliwości do obszaru działek; 2) fragmentu terenu MNU1 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych; 3) fragmentu terenu MN3 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny o funkcjach: 1.P ? teren produkcji; 2.KS ? teren komunikacji; 3.KS ? teren komunikacji. § 3. Integralną częścią uchwały są: 1) załącznik Nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1.000 zawierający wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol, o którym mowa w § 1, ust. 4; 2) załącznik Nr 2 - lista uwag, w tym uwag nieuwzględnionych, wniesionych do projektu Planu; 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) adaptacji nieograniczonej ? należy przez to rozumieć możliwość zachowania obiektów z prawem do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, modernizacji, remontu, konserwacji, zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem zachowania ustalonego przeznaczenia i warunków zabudowy i zagospodarowania; 2) infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć komunikację oraz uzbrojenie techniczne; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą wysuwać się części nadziemne kubaturowych obiektów budowlanych; linia ta nie dotyczy części podziemnych oraz części tych obiektów nie łączących się konstrukcyjnie z ziemią takich jak: balkony, wykusze, logie, gzymsy, okapy, zadaszenia nadwieszone nad wejściami do budynków oraz elementów takich jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy, przy czym wysunięcie nie może być większe niż 0,8 m dla okapów i gzymsów oraz większe niż 1,3 m dla pozostałych wymienionych elementów; 4) nieruchomości ? należy przez to rozumieć działki przeznaczone do zainwestowania;


5) nowej zabudowie ? należy przez to rozumieć budynki nowo projektowane oraz rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków; 6) obiektach, budynkach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty nierozłącznie związane z przeznaczeniem podstawowym, którymi są np. budynki gospodarcze lub garażowe, a także urządzenia i obiekty techniczne np. stacje transformatorowe, wymiennikownie ciepła, pompownie; 7) obszarze ? należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym Planem w granicach przedstawionych na rysunku Planu; 8) Planie ? należy przez to rozumieć tekst i rysunek Planu miejscowego będący przedmiotem uchwały; 9) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko ? należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w obowiązujących przepisach prawa; 10) przeznaczeniu dopuszczalnym ? należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektów oraz więcej niż 30% powierzchni nieruchomości objętej zagospodarowaniem; 11) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które określa wiodącą funkcję użytkowania; 12) przeznaczeniu tymczasowym ? należy przez to rozumieć wykorzystanie terenu w określonym przedziale czasowym; 13) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć funkcje konieczne do realizacji przeznaczenia podstawowego oraz funkcje niezbędne dla funkcjonowania terenów sąsiednich, w tym m. in. stację transformatorową, przepompownię ścieków; 14) reklamie wielkoformatowej ? należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe o powierzchni reklamy powyżej 2,0 m? umieszczane na obiektach budowlanych, ogrodzeniach oraz wolno stojące urządzenia reklamowe trwale związane z gruntem; 15) rysunku Planu ? należy przez to rozumieć część graficzną Planu stanowiącą załącznik do uchwały; 16) uciążliwości ? należy przez to rozumieć oddziaływanie na otoczenie przekraczające wielkości dopuszczalne, powodowane m. in. emisją hałasu, odorów, gazów, pyłów, promieniowania oraz wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem danego obiektu; 17) uciążliwości ograniczonej do granic nieruchomości ? należy przez to rozumieć, że występujące formy uciążliwości mogą być zneutralizowane w obrębie działki, terenu (zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawią, że pomiary elementów uciążliwych wykonywane na granicy nieruchomości, będą mieściły się w dopuszczalnych granicach); 18) wskaźniku intensywności terenu ? należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji budynków (liczonej w zewnętrznym obrysie ścian, bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów) do całkowitej powierzchni terenu, działki. 2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane w powyższym tekście, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku Planu są ustaleniami obowiązującymi: 1) granice obszaru objętego Planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach; 3) linie rozgraniczające tereny (strefy funkcjonalne) o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania; 4) symbole opisujące tereny; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 6) główne wymiary podane w metrach precyzujące ustalenia Planu. 2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku Planu mają charakter informacyjny. Rozdział 2 Przepisy szczegółowe dla terenu 1.P § 6. 1. Ustala się funkcję terenu 1.P - tereny produkcji. 2. Ogranicza się możliwości realizacji przeznaczenia zgodnie z zasadami ustalonymi w § 7. 3. Ustala się podział terenu na trzy strefy funkcjonalne o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania: 1) 1p/u, 2p/u ? strefy zabudowy; 2) 3zi ? strefa izolacyjna. 4. Ustala się przeznaczenie terenu 1.P: 1) przeznaczenie podstawowe ? produkcja, a w tym przetwórstwo, usługi komercyjne; 2) przeznaczenie dopuszczalne dla strefy 1p/u - mieszkalnictwo jednorodzinne, jako adaptacja istniejącej funkcji; 3) przeznaczenie uzupełniające ? infrastruktura techniczna. 5. Zakazuje się wprowadzania innych funkcji niż wymienione w ust. 4, także w postaci tymczasowego przeznaczenia.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad realizacji przeznaczenia: 1) w zakresie produkcji, przetwórstwa i usług komercyjnych: a) adaptuje się istniejący zakład skupu, uboju, przetwórstwa i handlu mięsnego, b) dopuszcza się rozbudowę zakładu, o którym mowa w lit. a na warunkach określonych w przepisach niniejszej uchwały, c) zakazuje się wprowadzenia termicznego procesu utylizacji odpadów, d) zakazuje się lokalizowania innych funkcji produkcyjnych i usługowych stanowiących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, e) zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii ? zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku, f) zakazuje się lokalizowania funkcji w obiektach tymczasowych, niezwiązanych trwale z gruntem lub stanowiących obiekty niebudowlane takie jak: punkty sprzedaży drobno detalicznej o charakterze ruchomym, przyczepy kempingowe, namioty, stragany; 2) w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego ? w strefie 1p/u adaptuje się istniejącą zabudowę jednorodzinną z możliwością rozbudowy funkcji; 3) w zakresie infrastruktury technicznej: a) ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia technicznego wraz z urządzeniami technicznymi, w tym zbiornikami naziemnymi lub podziemnymi oleju opałowego i gazu płynnego przeznaczonymi do celów ogrzewczych lub technologicznych, b) ustala się możliwość realizacji elementów obsługi komunikacyjnej.


§ 8. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania: 1) dla stref 1p/u oraz 2p/u ustala się: a) możliwość lokalizacji zabudowy zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, b) ustala się możliwość adaptacji istniejących budynków na warunkach niniejszego Planu; c) wielkość powierzchni zabudowy: - w strefie 1p/u maksimum 50%, - w strefie 2p/u maksimum 35%, d) wskaźniki intensywności zabudowy: - w strefie 1p/u maksimum 1, - w strefie 2p/u maksimum 0,6, e) udział powierzchni biologicznie czynnej: - w strefie 1p/u minimum 10%, - w strefie 2p/u minimum 20%; 2) dla strefy 3zi ustala się: a) zakazuje się likwidacji istniejącego drzewostanu poza niezbędnymi wycięciami w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub koniecznymi zabiegami pielęgnacyjnymi, b) nakazuje się wprowadzanie zieleni izolacyjnej w postaci zimozielonych gatunków drzew i krzewów o zwartym poszyciu, także zieleni żywopłotowej, c) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, d) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, 3) dopuszcza się wprowadzanie ekranów: akustycznych, kurtyn antyodorowych, przesłon optycznych; 4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych lub żywopłotów o wysokości ponad 1,80 m pełniących funkcje ekranujące i ograniczające uciążliwości ? w takich przypadkach nie obowiązuje zakaz zawarty w § 23 pkt 2 lit. b; 5) zakazuje się lokalizacji stref magazynowych i zapleczy od strony dróg publicznych; 6) lokalizacja zabudowy i zagospodarowanie terenu winny spełniać wymogi w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. § 9. Ustalenia dotyczące zasad realizacji budynków: 1) ustala się lokalizację budynków głównymi osiami konstrukcyjnymi lub kalenicami prostopadle lub równolegle do granic nieruchomości; 2) ustala się gabaryty obiektów: a) dla budynków produkcyjnych lub usługowych ustala się: - maksymalna wysokość budynku ? 12 m, - maksymalna wysokość elewacji od poziomu gruntu do poziomu okapu dachu, zwieńczenia ściany attykowej ? 7 m, b) dla budynków mieszkalnych ustala się: - maksymalna wysokość budynku ? 12 m, - maksymalna wysokość elewacji od poziomu gruntu do poziomu okapu dachu, zwieńczenia ściany attykowej ? 5 m, większe wysokości dopuszcza się jedynie na fragmentach elewacji, c) dla budynków towarzyszących ustala się: - maksymalna wysokość budynku ? 7 m,

- maksymalna wysokość elewacji od poziomu gruntu do poziomu okapu dachu, zwieńczenia ściany attykowej ? 5 m, d) dla budynków lokalizowanych w granicy działki stanowiącej granicę obszaru Planu, ogranicza się maksymalną wysokość elewacji lokalizowanej w granicy do 5 m, e) dopuszcza się lokalizację budynków i innych obiektów budowlanych o wysokości 12 m ? 20 m tylko w zakresie uwarunkowanym i niezbędnym technologicznie; 3) ustala się zasady kształtowania dachów: a) przeciwległe widoczne połacie o jednakowych kątach nachylenia, b) wskazane stosowanie jednakowego materiału pokryciowego dla wszystkich budynków realizowanych na nieruchomości, c) dla budynków produkcyjnych lub usługowych ustala się: - dla dachów o widocznych połaciach dachowych ustala się nachylenie połaci 20%-80%, - dla dachów schowanych za ścianami attykowymi, nie wprowadza się ograniczeń, - dopuszcza się stosowanie innych form przekryć np. łukowe, d) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy dwu lub wielospadowe, przeciwległe połacie o jednakowych kątach nachylenia, nachylenie połaci 30%-80%, obowiązek kształtowania dachów z połacią od strony drogi publicznej, e) dla budynków towarzyszących ustala się: - dla budynków o widocznych połaciach dachowych ustala się nachylenie połaci do 80%, - dla dachów o połaciach niewidocznych, tj. schowanych za ścianami attykowymi, nie wprowadza się ograniczeń; 4) dla widocznych przekryć dachowych zakazuje się stosowania materiałów w odcieniach koloru niebieskiego; preferowane odcienie brązu i grafitu; 5) jako wykończeniowych materiałów elewacyjnych nakazuje się stosowanie materiałów tradycyjnych ? tynku, ceramiki, kamienia, drewna; zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych PCV typu ?siding?. § 10. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej: 1) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych: a) dla obsługi funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ? za pośrednictwem zjazdów indywidualnych, b) dla obsługi funkcji produkcji i usług ? za pośrednictwem zjazdów publicznych; 2) nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla obsługi funkcji na terenie nieruchomości, w strefach 1p/u lub 2p/u; 3) ustala się następujące minimalne wskaźniki wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów: a) dla produkcji - proporcjonalnie 40 miejsc na samochody osobowe oraz 2 miejsca na samochody ciężarowe na 1.000 m2 powierzchni użytkowej, b) dla usług ? 5 miejsc na samochody osobowe na każde rozpoczęte 100 m 2 powierzchni użytkowej, c) dla funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ? minimum dwa miejsca postojowe lub garażowe na mieszkanie; 4) dla elementów komunikacji wewnętrznej nakazuje się: a) dla ciągów pieszych stosowanie nawierzchni niepylących, b) dla terenów przeznaczonych dla ruchu pojazdów stosowanie nawierzchni co najmniej utwardzonych.


§ 11. Ustalenia dotyczące ogólnych zasad budowy systemów uzbrojenia technicznego i obsługi technicznej: 1) ustala się zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych, odprowadzenia ścieków deszczowych, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w ciepło, obsługi w zakresie telekomunikacji, z jednoczesnym dopuszczeniem wyposażenia obszaru w inne media; 2) nakazuje się prowadzenie przewodowych sieci uzbrojenia technicznego w sposób nie blokujący przyszłego zainwestowania, w maksymalnym zbliżeniu do granic nieruchomości uwzględniającym uwarunkowania techniczne; 3) nakazuje się uzgadnianie wszelkich inwestycji budowlanych dotyczących uzbrojenia technicznego z zarządcami sieci. § 12. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodę: 1) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych, technologicznych oraz do celów ochrony p.poż. z sieci wodociągowej; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody; 3) nakazuje się wykonanie wodociągów z jednolitych materiałów zapewniających szczelność projektowanej sieci oraz długą żywotność. § 13. Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych:

1) nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych i technologicznych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem dopuszczalnych stężeń substancji; 2) nakazuje się dla ścieków z linii technologicznych, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, zastosowanie urządzeń do ich podczyszczania lub oczyszczania, zapewniających zachowanie dopuszczalnych stężeń substancji; 3) dopuszcza się jedynie tymczasowe (do czasu budowy kanalizacji sanitarnych) rozwiązania polegające na odprowadzeniu ścieków sanitarnych lub technologicznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe; 4) ustala się obowiązek wyprzedzającej lub równoległej realizacji podczyszczania ścieków dla każdej inwestycji powodującej w procesie produkcji wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii; 5) nakazuje się opróżnianie zbiorników na ścieki i wywóz ścieków stosownie do odrębnych przepisów, przez koncesjonowanych przewoźników; 6) zakazuje się nieuzasadnionego przetrzymywania ścieków technologicznych w zbiornikach ? zaleca się niezwłoczne usuwanie; 7) nakazuje się likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe w ciągu 2 lat od czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej umożliwiającej odbiór ścieków z nieruchomości; 8) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych. § 14. Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków deszczowych: 1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; 2) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się tymczasowe rozwiązania polegające na odprowadzeniu wód opadowych powierzchniowo na nieutwardzone tereny inwestowanych nieruchomości do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z zastosowaniem koniecznych urządzeń podczyszczających. § 15. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz: 1) ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci; 2) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopatrzenia w gaz, dopuszcza się w celach ogrzewczych lub technologicznych korzystanie z indywidualnych podziemnych lub naziemnych zbiorników gazu płynnego lub domowych butli gazowych; 3) budowę instalacji gazowych nakazuje się realizować z materiałów gwarantujących szczelność projektowanych układów oraz ich długą żywotność. § 16. Ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w ciepło: 1) dla nowych instalacji ogrzewczych obowiązuje zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na węglowe nośniki energii o wysokiej emisji popiołów; zakaz ten nie dotyczy paliw niskoemisyjnych, np. ekogroszku; 2) dla istniejących instalacji ogrzewczych opartych o paliwa węglowe i przewidzianych do dalszego wykorzystania nakazuje się stopniowe zastępowanie ich paliwami według pkt 1; 3) jako nośników energii zaleca się stosować paliwa gazowe (gaz płynny magazynowany w indywidualnych przydomowych zbiornikach gazu oraz gaz ziemny ? po uzbrojeniu terenu w sieć gazową) lub lekki olej opałowy; 4) dopuszcza się stosowanie paliw odnawialnych np. typu pelety lub biomasa; 5) dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł ciepła: układy solarne na energię słoneczną oraz pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi. § 17. Ustalenia dotyczące gospodarki odpadami: 1) nakazuje się zorganizowany i selektywny sposób gromadzenia i odbioru wytwarzanych odpadów oraz odbiór przez koncesjonowanych odbiorców; 2) nakazuje się lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów stałych na terenie nieruchomości w strefach 1p/u, lub 2p/u; 3) zakazuje się nieuzasadnionego przetrzymywania odpadów. § 18. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) nakazuje się zapewnienie pełnego zaopatrzenia elektroenergetycznego z sieci elektroenergetycznej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację układów sieciowych; 2) nakazuje się budowę sieci i przyłączy elektrycznych realizowanych wyłącznie kablami doziemnymi; 3) w przypadku konieczności budowy stacji transformatorowo-rozdzielczych ustala się: a) budowę stacji w strefach 1p/u lub 2p/u, b) zaleca się realizację stacji jako wbudowanych w inne obiekty kubaturowe, c) dla stacji wnętrzowych, nie wbudowanych w inne obiekty kubaturowe, ustala się: - budowę stacji na działkach o minimalnych wymiarach 10 m x 10 m z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych, - konieczność budowy z uwzględnieniem wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) dla stacji słupowych ustala się budowę na działkach o minimalnych wymiarach 3 m x 2 m z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych; 4) nakazuje się dostosowanie systemu uzbrojenia elektroenergetycznego dla obszaru Planu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości jego wykorzystania dla nowych przewidywanych zamierzeń rozwojowych na obszarze Planu i terenach sąsiednich.

§ 19. Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 1) nakazuje się zapewnienie dostępności do usług telekomunikacyjnych poprzez budowę, rozbudowę, modernizację sieci; 2) zakazuje się budowy instalacji, o których mowa w § 20 pkt 1; 3) dopuszcza się instalacje wymienione w § 20 pkt 2 lit. h; § 20. Ustala się zasady ochrony warunków życia i zdrowia ludzi poprzez: 1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) dopuszcza się lokalizowanie następujących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: a) uzbrojenia technicznego realizowanego pod ziemią, b) zespołów zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie zgodnym z § 7 pkt 1, c) zespołów zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą, d) instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, e) instalacji do uboju zwierząt, f) instalacji do pakowania i puszkowania produktów zwierzęcych, g) zbiorników naziemnych lub podziemnych oleju opałowego i gazu płynnego przeznaczonych wyłącznie do celów ogrzewczych lub technologicznych, h) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi 15 W ? 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz jako służących jedynie zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego; 3) zakazuje się lokalizacji stacji paliw na gaz płynny; 4) nakazuje się ograniczenie uciążliwości do terenu 1.P, co oznacza, iż na granicy terenu nie mogą być przekraczane wielkości dopuszczalne; 5) nakazuje się selektywne gromadzenie odpadów w ramach obowiązującego na terenie gminy systemu utrzymania porządku i czystości, w szczególności konieczność zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów stałych na własnej nieruchomości objętej projektem zagospodarowania; 6) zakazuje się lokalizowania usług handlu o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2; 7) nakazuje się wprowadzenie rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym kurtyn antyodorowych w sposób prowadzący do zamknięcia uciążliwości w granicach terenu 1.P. § 21. Ustala się zasady ochrony przed hałasem: 1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku; 2) nakazuje się dotrzymanie odpowiednich ograniczeń emisji hałasu na granicach z terenami sąsiadującymi: a) na granicy z terenami usług oświaty ? obowiązuje dotrzymanie poziomu hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, b) na granicy z terenami zabudowy jednorodzinnej ? obowiązuje dotrzymanie poziomu hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem obiektów usługowych ? obowiązuje dotrzymanie poziomu hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi; 3) w strefie 1. p/u ochrona przed hałasem polega na stosowaniu w budynkach mieszkalnych rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne. § 22. Ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody. 1) nakazuje się ochronę istniejących użytków leśnych; 2) nakazuje się rekompensowanie niezbędnych wycięć drzew i krzewów nowymi nasadzeniami; 3) nakazuje się nowe nasadzenia zimozielonych drzew i krzewów w strefie 3zi; 4) nakazuje się maksymalne nasycenie zielenią terenów przeznaczonych do zabudowy oraz obszarów już zainwestowanych z uwzględnieniem różnorodności gatunkowej zespołów roślinnych; 5) nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej: a) wzdłuż wszystkich granic, ze szczególnym uwzględnieniem granic z działkami budowlanymi, b) wzdłuż ulicy Brzezińskiej ? w sposób nie kolidujący z przebiegiem infrastruktury technicznej i nie stwarzający zagrożenia dla ruchu pojazdów;

6) zakazuje się wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, a w tym zakazuje się wylewania gnojowicy; 7) nakazuje się docelowe wyposażenie obszaru w sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe; 8) do czasu budowy kanalizacyjnych układów sieciowych: a) nakazuje się odprowadzanie i gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, b) w przypadku stworzenia możliwości technicznych na włączenie do kanalizacji sanitarnej ? nakazuje się likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe i włączenie do kanalizacji sanitarnej w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat od wybudowania tej sieci; 9) zakazuje się lokalizowania inwestycji o ponadnormatywnych emisjach zorganizowanych niedających się zneutralizować w obszarze nieruchomości; 10) zakazuje się stosowania paliw o wysokiej zawartości popiołów, w tym węglowych nośników energii na warunkach § 16.

§ 23. Ustala się zasady ochrony walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 1) zakazuje się stosowania agresywnych kolorów, w tym bieli, odcieni koloru niebieskiego i fioletowego w wykończeniach zewnętrznych obiektów budowlanych, ogrodzeniach oraz w elementach reklamowych (nie dotyczy znaków firmowych); 2) w zakresie ogrodzeń: a) zakazuje się stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych, b) zakazuje się stosowania ogrodzeń powyżej 180 cm, z uwzględnieniem § 8 pkt 3 i 4; 3) w zakresie reklam ustala się: a) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych oraz budowlanych urządzeń reklamowych w strefach 1p/u oraz 3zi, b) w strefie 1p/u możliwość lokalizacji reklamowych pylonów i masztów o wysokości do 12 m, c) w strefie 2p/u możliwość lokalizacji reklamowych pylonów i masztów o wysokości do 20 m; 4) nakazuje się, w przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na przedmioty, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są zabytkami archeologicznymi, prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; wymagane w szczególności: a) przerwanie prac budowlanych, b) oznaczenie i zabezpieczenie stanowiska miejsca znaleziska, c) zgłoszenie znalezisk do właściwego konserwatora zabytków; 5) dla strefy 1p/u ustala się obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy, którego celem jest stworzenie bardziej jednorodnej i uporządkowanej zabudowy produkcyjnej poprzez: a) uporządkowanie i rozluźnienie zabudowy poprzez dokonywanie wyburzeń zbędnych budynków, b) wskazanie konieczności przebudowy elewacji frontowej głównego budynku produkcyjnego oraz wymiany i ograniczenia ilości łukowych zadaszeń, c) wskazanie konieczności nawiązania form i wykończeń elewacji widocznych z ulicy do wykończeń zabudowy produkcyjnej w strefie 2p/u, d) utrzymanie jednorodnych zasad wykańczania zewnętrznego wszystkich budynków produkcyjnych, usługowych zlokalizowanych w jednej strefie, e) utrzymanie jednakowej zasady kształtowania przekryć dachów dla budynków tworzących zespoły funkcjonalne, f) docelowe parametry zabudowy ? zgodnie z § 8 pkt 1. § 24. Ustala się zasady kształtowania ogólnodostępnych części terenów produkcyjnych i usługowych: 1) nakazuje się zapewnienie pieszej dostępności terenu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 2) wykończenie nawierzchni układu komunikacji wewnętrznej zgodnie z § 10 pkt 4; 3) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w formie kiosków lub obiektów niezwiązanych trwale z gruntem; 4) nakazuje się wprowadzanie: a) mebli ulicznych takich jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery - w ujednoliconej formie, b) ujednoliconego oświetlenia zewnętrznego. § 25. W zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) możliwość scaleń oraz połączeń i ponownych podziałów w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 2) możliwość podziału na działki o minimalnej powierzchni 2.000 m2 i minimalnej długości boku działki 35 m; 3) zachowanie obecnego kąta położenia granic w stosunku do pasa drogi publicznej (zbliżonego do kąta prostego).

Rozdział 3 Przepisy szczegółowe dla terenów 2.KS i 3.KS § 26. 1. Ustala się funkcję terenów 2.KS i 3.KS ? tereny komunikacji. 2. Ustala się przeznaczenie terenów: 1) przeznaczenie podstawowe ? drogi publiczne ? tereny dla poszerzenia dróg istniejących; 2) przeznaczenie uzupełniające ? urządzenia techniczne związane z obsługą dróg oraz infrastruktura techniczna. 3. Zakazuje się wprowadzania innych funkcji niż wymienione w ust. 2, także w postaci tymczasowego przeznaczenia. § 27. Ustalenia dotyczące zasad realizacji przeznaczenia i zasad zagospodarowania: 1) wyznacza się linie rozgraniczające przyległych ulic: a) w terenie 2.KS wyznacza się fragment wschodniej linii rozgraniczającej drogę (ulicę Słowiańską), b) w terenie 3.KS wyznacza się fragment zachodniej linii rozgraniczającej drogę (ulicę Brzezińską); 2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 3) możliwość lokalizacji placów i pasów postojowych; 4) zakaz sadzenia drzew; 5) dopuszcza się 0% udziału powierzchni biologicznie czynnej; 6) w terenie 2.KS zakazuje się lokalizacji reklam wielkoformatowych. § 28. W zakresie warunków podziału nieruchomości ustala się, że w przypadku dokonywania podziału działek, na których występują tereny 2.KS lub 3.KS, nakazuje się wydzielenie tych terenów. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 29. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokości 20%. § 30. Na obszarze Planu traci moc uchwała Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835 z dnia 11 czerwca 2005 r.), w zakresie objętym niniejszą uchwałą. § 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVI/288/08 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Brzezińskiej/ul. Słowiańskiej ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarow aniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Andrespol rozstrzyga, co następuje: § 1. W obszarze objętym Planem nie ma zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111). § 2. Plan dopuszcza realizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym Planem, co oznacza możliwość wystąpienia także inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. W przypadku konieczności realizacji, inwestycje takie będą mogły być finansowane: 1) z budżetu gminy; 2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy; 3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej; 4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień; 5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych; 6) innych środków zewnętrznych; 7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1682

  uchwała nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Smoczka C" dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św.Kingi

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.287.4639

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 września 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Gnieźnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3537

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.207.6580

  uchwała nr XLI/366/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. nadania nazw ulic we wsi Mościska

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie nr . Starosty Piotrkowskiego z dnia 20 stycznia 2009r. - z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego za 2008 rok.

 • ogłoszenie nr .. Starosty Tomaszowskiego z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tomaszowski w roku 2009.

 • aneks nr . Starosty Pabianickiego z dnia 29 grudnia 2008r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2001 r. zawartego pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

 • porozumienie nr OK-35/08 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Kleszczów w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty, należącego do właściwości Powiatu, tj. założenie i prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składającego się z Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie.

 • porozumienie nr . Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 8 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Powiatem Bełchatowskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.