Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/291/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie uzupełnienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-02-20
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 27 pozycja: 294
Hasła:opłata za działalność handlową,gospodarczą

UCHWAŁA NR XXXVI/291/08 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie uzupełnienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 7 ?a? ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, zm.: z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Zwalnia się od opłaty przedsiębiorców posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonujących zmiany we wpisie polegającej na przeklasyfikowaniu przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XX/136/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.327

  uchwała nr XXVII/407/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców w 2009 r. z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności oraz zgłoszenia zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/273/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/985/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. . w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/456/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008 -2013,zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XIX/517/08 z dnia 5 lutego 2008., Nr XXVII/647/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr XXIX/742/08 z dnia 8 lipca 2008 r., Nr XXX/792/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr XXXI/797/08 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXII/889/08 z dnia 21 października 2008 r. oraz Nr XXIII/946/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

 • uchwała nr XXXV/983/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/456/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008 -2013, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XIX/517/08 z dnia 5 lutego 2008 r., Nr XXVII/647/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr XXIX/742/08 z dnia 8 lipca 2008 r.. Nr XXX/792/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr XXXI/797/08 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXII/889/08 z dnia 21 października 2008 r., Nr XXXIII/946/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

 • uchwała nr XXXV/981/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej ?Curie w Zgierzu,

 • uchwała nr XXXV/980/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

 • uchwała nr XXXV/979/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.