Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/293/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-02-20
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 27 pozycja: 295
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XXXVI/293/08 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ? Gminną Przychodnię Zdrowia w Andrespolu poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej nowej komórki organizacyjnej pod nazwą: - Poradnia Logopedyczna. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uzasadnienie zawarte w załączniku do niniejszej uchwały stanowi integralną część uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/293/08 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 grudnia 2008 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ? GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ANDRESPOLU Potrzeba przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej nowej poradni logopedycznej, wyniknęła z zapotrzebowania społecznego. Po przeprowadzeniu badań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wynika, że jest duży procent dzieci z wadą wymowy, wymagających ćwiczeń i leczenia. Komisja Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Andrespol podjęła wniosek o utworzeniu w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu poradni logopedycznej i Rada Społeczna GPZ zaaprobowała wniosek. Rada Gminy Andrespol wychodząc na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży podjęła niniejszą uchwałę.

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.464

  uchwała nr XLVI/369/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/349/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/58/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?MEDKOL? w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.90.1519

  uchwała nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/291/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie uzupełnienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • uchwała nr XXXV/985/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. . w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/456/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008 -2013,zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XIX/517/08 z dnia 5 lutego 2008., Nr XXVII/647/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr XXIX/742/08 z dnia 8 lipca 2008 r., Nr XXX/792/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr XXXI/797/08 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXII/889/08 z dnia 21 października 2008 r. oraz Nr XXIII/946/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

 • uchwała nr XXXV/983/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/456/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008 -2013, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XIX/517/08 z dnia 5 lutego 2008 r., Nr XXVII/647/08 z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr XXIX/742/08 z dnia 8 lipca 2008 r.. Nr XXX/792/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr XXXI/797/08 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXII/889/08 z dnia 21 października 2008 r., Nr XXXIII/946/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

 • uchwała nr XXXV/981/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej ?Curie w Zgierzu,

 • uchwała nr XXXV/980/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.