Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-25(23)/2009/2790/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 377 pozycja: 3218
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DECYZJA NR OŁO-4210-25(23)/2009/2790/VIII/DS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 grudnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod nazwą: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającego: - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000104555, - numer identyfikacji podatkowej (NIP): 732-17-52-233, postanawiam: 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji; 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesję z dnia 5 lipca 2000 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/854/2790/W/3/2000/RW (z późn. zm.) oraz koncesję z dnia 23 lutego 1999 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/790/2790/U/3/99/AD (z późn. zm.), w dniu 27 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej ?Prezesem URE?. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach. W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44?46 ustawy ? Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy ? obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2008 w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim spadkiem opłat dla odbiorców w wysokości 0,06%. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju cen i stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło wszystkie uwagi Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi dotyczące kosztów przyjętych do kalkulacji cen i stawek opłat.


Ustalony okres obowiązywania taryfy, do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Z upoważnienia Prezesa: Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE: Tadeusz Polak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3834

  decyzja nr OWA-4210-7(12)/2012/292/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Zapolice z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XL/441/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XLI/185/09 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XLI /184/ 09 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Skierniewice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XXII/96/09 Rady Gminy Siemkowice z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.