Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-51(7)/2009/311/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 377 pozycja: 3219
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DECYZJA NR OŁO-4210-51(7)/2009/311/X/LK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 9 grudnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z siedzibą  w Zduńskiej Woli Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, lit. b w związku z art. 30 ust. 1 i  art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2009 roku przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  z siedzibą w Zduńskiej Woli posiadającego ? numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000145853,  ? numer identyfikacji podatkowej (NIP): 829-000-70-77, postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą  załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej  decyzji, do dnia 31 grudnia 2010 roku. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na: przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/383/311/U/OT-4/98/BW (z późn. zm.) oraz na obrót  ciepłem Nr OCC/112/311/U/OT-4/98/BW (z późn. zm.), w dniu 29 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,  ID: QJBBR-QBLXF-TPJPN-AORZL-TDRMT. Podpisany. przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają  zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej ?Prezesem URE?. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy


Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,  przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają  zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej ?Prezesem URE?. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie  i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie.  Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy ? Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf  oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) ? zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy zostały ustalone, przez przedsiębiorstwo energetyczne, na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Oceny kosztów dokonano przez porównanie  kosztów jednostkowych planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy z kosztami  jednostkowymi poniesionymi przez przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2008 w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Wprowadzenie do rozliczeń stawek opłat ustalonych w taryfie spowoduje przewidywany  średni wzrost opłat dla odbiorców o 2,09 %. Wzrost opłat za przesyłanie i dystrybucję ciepła wynika przede wszystkim z konieczności pokrycia kosztów niezbędnych remontów w celu  prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego. Pomimo wzrostu opłat za ciepło dla odbiorców, przedsiębiorstwo energetyczne posiada średnie wskaźnikowe stawki opłat na poziomie stosowanym przez inne przedsiębiorstwa energetyczne o podobnym zakresie działania, z wykorzystaniem podobnej technologii przesyłania ciepła. Okres obowiązywania taryfy do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodny z wnioskiem  przedsiębiorstwa energetycznego nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.  . POUCZENIE . 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ID: QJBBR-QBLXF-TPJPN-AORZL-TDRMT. Podpisany. w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 479  pkt 1 i art. 479  § 1 Kodeksu postępowania

46 47

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 479  pkt 1 i art. 479  § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego.  4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

49 46 47

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego URE Tadeusz Polak Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  w dniu 29 września 2009 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 . Otrzymuje: 1. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  98 ? 220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 7/9, 2. Wojewoda Łódzki. 

ID: QJBBR-QBLXF-TPJPN-AORZL-TDRMT. Podpisany.

Załącznik do Decyzji Nr OŁO-4210-51

2. Wojewoda Łódzki.  Załącznik do Decyzji Nr OŁO-4210-51 (7)/2009/311/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2009 r. Zalacznik1.lapx Taryfa MSC do publikacji

ID: QJBBR-QBLXF-TPJPN-AORZL-TDRMT. Podpisany.

2. Wojewoda Łódzki.  Załącznik do Decyzji Nr OŁO-4210-51 (7)/2009/311/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2009 r. Zalacznik1.lapx Taryfa MSC do publikacji

ID: QJBBR-QBLXF-TPJPN-AORZL-TDRMT. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OSZ-4210-44(11)/2009/620/VIII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OSZ-4210-45(13)/2009/334/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.693

  decyzja nr OKR-4210-7(6)/2010/199/VIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  decyzja nr OŁO-4210-25(23)/2009/2790/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Zapolice z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XL/441/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XLI/185/09 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.376.3

  uchwała nr XLI /184/ 09 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Skierniewice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.