Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Chąśno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 3224
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/128/09 RADY GMINY CHĄŚNO z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.  1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.  420) oraz art.5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,  poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847 z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730  i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości : 1) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,35 zł od 1m powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,06 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,19 zł od 1m powierzchni, 2) od budynków lub ich części : a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 10,71 zł od 1m powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym ? 7,35 zł od 1m powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych - 4,10 zł od 1m powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,02 zł od 1m powierzchni użytkowej,


2

ID: SQBWC-DGLDD-JIDMV-TKGBF-PABHS. Podpisany. Strona 1 / 2

2

2

2

2

2

zdrowotnych - 4,10 zł od 1m powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,02 zł od 1m powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, 2) budynki lub ich części określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) położone na nieruchomościach do 1 ha powierzchni.  2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków mieszkalnych lub ich części oraz budynków lub ich części określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chąśno. § 4. Traci moc uchwała Nr XX/84/08 Rady Gminy Chąśno z dnia 04 grudnia 2008 roku  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 381, poz.3724).  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

2

2

Przewodniczacy Rady Gminy Ireneusz Sołtysiak

ID: SQBWC-DGLDD-JIDMV-TKGBF-PABHS. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.524.3889

  uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości oraz środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/235/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  uchwała nr XXX/128/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  decyzja nr OŁO-4210-51(7)/2009/311/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.