Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Chąśno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 3226
Hasła:podatek rolny,ceny

UCHWAŁA NR XXVIII/130/09 RADY GMINY CHĄŚNO z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta . Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.  1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  poz. 420 ), oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r.  Nr 136, poz.969 i Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr  109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)  Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M. P. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 33 zł za 1 dt. 2. Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2010 na obszarze gminy Chąśno. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chąśno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 


Przewodniczacy Rady Gminy Ireneusz Sołtysiak

ID: SAKRW-KPYTG-KGSGU-DDDAC-TFERX. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2012.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości oraz środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/235/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.