Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Chąśno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 3227
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR XXVIII/131/09 RADY GMINY CHĄŚNO z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm./, art. 6a.  ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U.z 2006 r Nr 136 poz. 969 ze  zm./, oraz art. 6, ust. 9 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm./ Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne ? zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Tracą moc Uchwały Rady Gminy w Chąśnie: 1) Nr XXVIII/108/05 z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 375 poz. 3879/,  2) Nr XXVIII/109/05 z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny /Dziennik Urzędowy Województwa  Łódzkiego Nr 375 poz. 3880/,  3) Nr XXVIII/1110/05 z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny /Dziennik Urzędowy Województwa  Łódzkiego Nr 375 poz. 3881/.  § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku. 


Przewodniczacy Rady Gminy Ireneusz Sołtysiak

ID: HDQNM-MOMHN-YGNCJ-NJSQE-WTHOB. Podpisany. Strona 1 / 3

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/131/09

Gminy Ireneusz Sołtysiak Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Informacja w sprawie podatku

ID: HDQNM-MOMHN-YGNCJ-NJSQE-WTHOB. Podpisany.

Strona 2 / 3

Ireneusz Sołtysiak Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Informacja w sprawie podatku

ID: HDQNM-MOMHN-YGNCJ-NJSQE-WTHOB. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4591

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.346

  uchwała nr II/11/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę (...)

 • Zapis bankowy

  Czy istnieje prawne uregulowanie dotyczące sformułowania oraz wypełniania dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości oraz środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.