Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-02
Organ wydający:Rada Powiatu w Brzezinach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 38 pozycja: 408
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXXV/210/09 RADY POWIATU W BRZEZINACH z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. W statucie Powiatu Brzezińskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237), zmienionym uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 91, poz. 774) i uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się § 2a w brzmieniu: ?§ 2a. 1. Powiat posiada herb, flagi, banner i pieczęć ustanowione przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVIII/121/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, flagi powiatu brzezińskiego, banneru i pieczęci powiatu brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 196, poz. 1749). 2. Ustanawia się 31 maja Dniem Powiatu Brzezińskiego.?; 2) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 55 ust. 1. Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika powiatu nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem o odwołanie.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach: Marian Krasiński

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/252/09 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/353/10 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXII/346/10 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/282/10 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/47/11 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca Statut Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/239/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradz na rok 2009

 • uchwała nr XXXII/537/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

 • decyzja nr OŁO-4210-4(3)/2009/333/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

 • uchwała nr XXXIV/378/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego w obrębie geodezyjnym K-17, pomiędzy ulicami Warzywniczą, przedłużeniem ulicy Warzywniczej w kierunku północnym, Spółdzielczą, Łódzką i granicą administracyjną Miasta Konstantynowa Łódzkiego

 • decyzja nr OŁO-4210-70(9)2008/219/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Łęczycy i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 marca 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.