Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 695
Hasła:opłata za wodę i ścieki

UCHWAŁA NR XXXVII/297/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 72, poz. 747) oraz § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się jednolitą taryfę zawierającą cenę usługi odprowadzania ścieków w wysokości 2,25 zł/m3 netto dla taryfowej grupy odbiorców, obejmującą wszystkich odbiorców usług na terenie gminy, podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/154/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie opłat za wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji gminnej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6684

  uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.2224

  uchwała nr 40/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4297

  uchwała nr 126/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

 • DZ. URZ. 2011.125.992

  uchwała nr IV-12-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XXVI/143/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

 • uchwała nr XXXI/233/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2002 r., w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.