Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/321/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 80 pozycja: 740
Hasła:wynagrodzenia,nauczyciele,regulaminy

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a, 10 b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1) - Rada Gminy Andrespol, po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: - skreśla się w § 19 ust. 2, - tabela dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrespol, stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TABELA DODATKÓW MOTYWACYJNYCH I FUNKCYJNYCH DLA DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW I NAUCZYCIELI ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ANDRESPOL Dodatek motywacyjny % wynagr. zasadn. 20-30% Dodatek funkcyjny w zł (miesięcznie) 300-800

Lp.

Stanowisko Przedszkola: dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie Szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny i gimnazjum: a) dyrektor szkoły liczącej: - do 6 oddziałów - od 7 do 12 oddziałów - 13 i więcej oddziałów b) wicedyrektor Opiekun stażu a) wychowawca klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum b) wychowawca oddziału przedszkolnego, c) wychowawca klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, w którego klasie wychowawczej znajduje się przynajmniej jeden uczeń pozostający pod opieką kuratora sądowego lub posiadający orzeczenie/opinię poradni psychologicznopedagogicznej w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) albo stopnia upośledzenia umysłowego

1.

2.

300-700 450-900 550-1300 250-600 30 100* 50 150*

3.

4.

* dodatki funkcyjne obowiązują od miesiąca września 2009 roku. ** stawki dodatku funkcyjnego obowiązujące do dnia 31 sierpnia 2009 r. odpowiednio wynoszą: - w pkt 4a 50 zł, - w pkt 4b 50 zł, - w pkt 4c 75 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zgierz na 2009 rok

 • uchwała nr XXI/127/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • uchwała nr XXIV/149/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2009 rok

 • uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Klonowej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2009

 • uchwała nr XXXIV/192/2008 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.