Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 80 pozycja: 741
Hasła:przedszkola, przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XXXVIII/327/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następującą sieć przedszkoli na terenie Gminy Andrespol: 1) Samorządowe Przedszkole w Andrespolu, ul. Ceramiczna 4; 2) Zespół Szkolno Przedszkolny - Przedszkole w Bedoniu Wsi, ul. Jarzębionowa 1; 3) Samorządowe Przedszkole w Justynowie, ul. Kasprzaka 18; 4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32; 5) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Justynowie, ul. Łódzka 17. § 2. Rekrutację dzieci 6-cioletnich oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne prowadzi się w siedzibach przedszkoli i szkołach podstawowych wymienionych w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. i podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego. § 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Nr XXX/325/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5795

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/99/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/321/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zgierz na 2009 rok

 • uchwała nr XXI/127/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • uchwała nr XXIV/149/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2009 rok

 • uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Klonowej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.