Logowanie

Tytuł:

aneks nr 1 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-05-13
Organ wydający:Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach; Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; Wojewoda Łódzki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 137 pozycja: 1115
Hasła:bezpieczeństwo publiczne,porozumienia Wojewody

ANEKS NR 1 z dnia 1 kwietnia 2010 r.

do Porozumienia z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego na terenie województwa łódzkiego zawartego pomiędzy Wojewodą   Łódzkim Jolantą  Chełmińską a Komendantem Miejskim Państwowej Straży P ożarnej w Skierniewicach Dariuszem Rosińskim oraz Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Andrzejem Witkowskim. § 1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59) oraz § 6 ust. 1 cytowanego wyżej Porozumienia strony postanawiają wprowadzić do Porozumienia z dnia 10 lutego 2009 r. następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Na mocy niniejszego Porozumienia Wojewoda powierza, wykonywanie przez Komendanta Miejskiego w Skierniewicach na obszarze powiatu skierniewickiego, następujących zadań: 1) przyjmowanie zgłoszeń  alarmowych kierowanych na numery alarmowe 112 oraz obsługa numeru alarmowego 112 (stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej); 2) kwalifikacja zgłoszeń.?; 2) treść § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. 1. Łódzki Komendant Wojewódzki na podstawie art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68, Nr 18, poz. 97), sprawować będzie nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego Porozumienia przez Komendanta Miejskiego. 2 . Łódzki Komendant Wojewódzki niezwłocznie przekazuje informację  Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o trudnościach w realizacji Porozumienia. 3 . Łódzki Komendant Wojewódzki przekazuje Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi półroczne sprawozdania ze sposobu realizacji zadań, określonych w § 2 Porozumienia, w terminie do dnia 15 sierpnia za I półrocze danego roku oraz do dnia 15 lutego za II półrocze roku poprzedniego.?; 3) § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. Koordynację i nadzór nad realizacją Porozumienia zapewniają: 1) w imieniu Wojewody ? Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 2) w imieniu Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego ? Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (nadzorujący sprawy operacyjne).?; 4) § 5 otrzymuje brzmienie: ?§ 5. Wojewoda ma możliwość kontroli realizacji zadań  o których mowa w § 2 Porozumienia w zakresie merytorycznym i funkcjonalnym w Komendzie Miejskiej PSP w Skierniewicach realizującej powierzone zadanie.?; 5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Porozumienie może b ogloszony. ID: LHMUC-UAQOJ-JNWFE-ANKPF-CZRWS. yć  rozwiązane wypowiedzenia.?  § 2. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  przez każdą  ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu Strona 1 / 2


5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Porozumienie może b yć  rozwiązane przez każdą  ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.?  § 2. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010r. 

Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach st. bryg. mgr inż. Dariusz Rosiński

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Witkowski  

ID: LHMUC-UAQOJ-JNWFE-ANKPF-CZRWS. ogloszony.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • aneks nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

 • aneks nr 1 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2010r.

 • aneks nr 1 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Policji; Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2010r.

 • porozumienie Prezydenta Miasta Sieradz; Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.