Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/299/10 Rady Gminy Sławno z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Sławno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 165 pozycja: 1368
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XLIV/299/10 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 97 ust 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje: § 1. Pomocą w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy zostaną objęte osoby zgodnie z decyzją Wójta Gminy Sławno na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. § 2. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. § 3. Odpłatność nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika wyliczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym osoba przebywa. § 4. Wójt Gminy może na wniosek osoby zwolnić ją częściowo lub całkowicie z tej odpłatności. § 5. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowią dochód budżetu państwa. § 6. Koszty pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy pokrywają osoby skierowane zgodnie z otrzymaną decyzją. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy Sławno Bolesław Wiktorowicz

Id: ZYGZK-WUUJM-SCJEP-DFCUE-IVNKZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.319.2191

  uchwała nr XXXIII / 217/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1581

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

  uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.136

  uchwała nr XIX/255/08 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/423/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXVII/37/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni psychologiczno?pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Skierniewice oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr LXVII/35/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Skierniewice

 • uchwała nr LXVI/29/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni psychologiczno ? pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Skierniewice oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XLV/251/10 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli placówek oświatowych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom

 • uchwała nr XLIV/192/2010 Rady Gminy Bielawy z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/107/2008 Rady Gminy Bielawy z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bielawy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.