Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-10-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu Radomszczańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 307 pozycja: 2551
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE NR .................... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian: 1)Uchwała nr XXVI/218/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 2)Uchwała nr 5/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.01.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 3)Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 4)Uchwała nr 17/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.02.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 5)Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 6)Uchwała nr 24/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.03.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 7)Uchwała nr 35/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.03.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 8)Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 9)Uchwała nr 46/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 10)Uchwała nr XXX/238/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 11)Uchwała nr 50/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.04.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 12)Uchwała nr 55/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.05.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 13)Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 14)Uchwała nr 58/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.05.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 15)Uchwała nr 62/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.06.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 16)Uchwała nr XXXIV/276/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 17)Uchwała nr 71/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 18)Uchwała nr 74/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 19)Uchwała nr XXXV/285/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 20)Uchwała nr 79/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 21)Uchwała nr 81/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;


Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany

Strona 1

22)Uchwała nr 84/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.08.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 23)Uchwała nr 89/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.08.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 24)Uchwała nr XXXVI/299/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 25)Uchwała nr 97/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 26)Uchwała nr 102/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 27)Uchwała nr 107/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 28)Uchwała nr XXXVII/317/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 29)Uchwała nr 116/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 30)Uchwała nr 123/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 31)Uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 32)Uchwała nr 130/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 33)Uchwała nr 137/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 34)Uchwała nr 141/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 35)Uchwała nr 144/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 36)Uchwała nr 148/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 37)Uchwała nr XXXIX/328/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 38)Uchwała nr 152/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 39)Uchwała nr 154/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 40)Uchwała nr 157/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Dochody budżetu Powiatu zrealizowano z następujących źródeł: 1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 4)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 5)środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy; 6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych; 7)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu; 8)udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 2

9)subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej; 10)dotacje rozwojowe przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na finansowanie programów realizowanych w ramach środków funduszy europejskich; 11)środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; 12)pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu; 13)środki otrzymane w ramach programu COMENIUS; 14)środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu ?Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia? oraz ?Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej?; 15)dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej; 16)tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie z terenu powiatu; 17)dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 18)wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej; 19)pozostałe dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, darowizn, opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości powiatowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, kart parkingowych i za zajęcie pasa drogi.


Ogółem zaplanowano dochody na kwotę 139.828.040 zł, z czego wykonano kwotę 136.100.501,91 zł, tj. 97,33 % planu. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano: dochody bieżące na kwotę 79.605.645 zł wykonano 80.197.516,44 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 60.222.395 zł wykonano 55.907.985,47 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. DZIAŁ 010 ROLNICTWO Rozdział 01005. Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa a) dochody bieżące: Plan 34.000zł, wykonano dochód na kwotę 29.647,67zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział 01095. Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan 371.838 zł, wykonano dochód na kwotę 371.940,51 zł, z czego: - środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ? 353.184,74 zł; - środki pochodzące z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie opłat ? 18.755,77 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT Rozdział 60014. Drogi powiatowe a) dochody bieżące: Plan 271.794 zł, zrealizowano dochody na kwotę 298.787,65 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie realizacji remontów dróg powiatowych (169.630 zł), opłat za zajęcie pasa drogi (116.043,17 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za zajęcie pasa drogi (4.371,42 zł), opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych i środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (6.474,06 zł) oraz odsetek bankowych (2.269 zł). b) dochody majątkowe: Plan 7.503.902 zł, zrealizowano dochody na kwotę 7.503.219,60 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji rozwojowej przekazanej na realizację inwestycji drogowej w ramach RPO (4.981.696,01 zł), pomocy finansowej przekazanej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (1.532.812,53 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (988.711,06 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany

Strona 3

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące: Plan 371.221 zł, zrealizowano dochody na kwotę 396.013,50 zł Środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości (2.174,81 zł), najmu (20.307,14 zł), opłat za media zużyte przez najemców (28.296 zł), odsetek bankowych (1.407.85 zł), zwrotu za najem garaży za 2008 rok oraz zwrotu przez szpital opłaconego podatku od nieruchomości (702,70 zł), dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (95.499,86 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (247.625,14 zł). b) dochody majątkowe: Plan 0 zł, zrealizowano nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży mienia powiatowego na kwotę 16.606,20 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne a) dochody bieżące: Plan 136.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 135.782 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział 71015. Nadzór budowlany a) dochody bieżące: Plan 382.854 zł, wykonano dochody na kwotę 384.040,34 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (382.847,32 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, odsetek bankowych od środków na rachunku Inspektoratu (1.022,78 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (170,24 zł). b) dochody majątkowe: Plan 6.400 zł, zrealizowano dochód na kwotę 6.400 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące: Plan 323.957 zł, zrealizowano dochód na kwotę 323.953,50 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział 75020. Starostwa Powiatowe a) dochody bieżące: Plan 2.685.183 zł, zrealizowano dochód na kwotę 2.773.418,58 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych (2.262.710 zł), różnych opłat (41.320,39 zł) np. wpłat za koszty upomnienia, sprzedaży kart wędkarskich, opłat za karty parkingowe; sprzedaży usług (8.228,57 zł) np. usług ksero, zwrotów za zużyte media przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa; pozostałych dochodów (42.913,01 zł) np. refundacji przez Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych, wpłat na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek bankowych (418.246,61 zł). Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące: Plan 30.842 zł, zrealizowano dochód na kwotę 30.840,51 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania realizowane na mocy porozumień, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska. Rozdział 75075. Promocja jst a) dochody bieżące: Plan 30.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 53.824,59 zł z tytułu wpłat na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne


Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 4

Rozdział 75411. Komendy powiatowe PSP a) dochody bieżące: Plan 5.224.391 zł, zrealizowano dochód na kwotę 5.233.504,39 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (5.214.382,29 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, pomocy finansowej z gmin (10.000 zł) oraz odsetek bankowych od środków na koncie Komendy (9.122,10 zł). b) dochody majątkowe: Plan 815.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 815.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe a) dochody majątkowe: Plan 126.128 zł, wykonano dochód na kwotę 126.127,050 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na utworzenie i wyposażenie magazynu kryzysowego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział 75622. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące: Plan 11.304.968 zł, zrealizowano dochód na kwotę 11.442.672,58 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10.463.420 zł) i od osób prawnych (979.252,58 zł). Rozdział 75624. Dywidendy a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 440 zł z tytułu dywidendy w spółce Ekoregion. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan 36.042.719 zł, wykonano dochód na kwotę 36.042.719 zł. Rozdział 75802. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst a) dochody bieżące: Plan 275.925 zł, zrealizowano dochód na kwotę 275.925 zł. Rozdział 75803. Część wyrównawcza subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan 9.122.466 zł, wykonano dochód na kwotę 9.122.466 zł. Rozdział 75832. Część równoważąca subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan 1.564.632 zł, wykonano dochód na kwotę 1.564.632 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące: Plan 1.500 zł, zrealizowano dochód na kwotę 1.500 zł z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w SOS-W w Radomsku.

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany

Strona 5

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące a) dochody bieżące: Plan 151.044 zł, zrealizowano dochody na kwotę 142.632,77 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (90.351,95 zł), opłat za wydane duplikaty świadectw (343 zł), odsetek bankowych (3.794,99 zł), odsetek bankowych od konta programu COMENIUS (306,03 zł) oraz transzy przekazanej na realizację programu COMENIUS (47.836,80 zł). Rozdział 80130. Szkoły zawodowe a) dochody bieżące: Plan 410.021 zł, zrealizowano dochód na kwotę 448.531,07 zł. Środki pochodzą z różnych opłat (3.308.30 zł) np. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; najmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za dzierżawę gruntu (283.014,24 zł), wpływów ze sprzedaży usług (104.773,07 zł) np. media dla najemców pomieszczeń szkolnych, usługi świadczone przez warsztaty szkolne, odsetek bankowych (8.118,47 zł), odsetek bankowych od kont projektów współfinansowanych ze środków programu Leonardo da Vinci (5,70 zł), pozostałych dochodów (48.802,69 zł) np. zwrot VAT, rozliczeń z lat ubiegłych za media, środków przekazanych w ramach programu Leonardo da Vinci na pokrycie wydatków w ramach programu realizowanego w 2008 roku (508,60 zł). Rozdział 80195. Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan 49.772 zł, wykonano dochód na kwotę 49.632,05 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli oraz przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem godzin. b) dochody majątkowe: Plan 12.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 11.999,35 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na zakup i montaż monitoringu wizyjnego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111. Szpitale ogólne a) dochody bieżące: Plan 494.560 zł, wykonano dochód na kwotę 702.426,13 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w budynku zaplecza budowanego szpitala (Centrum Dializ i Dozorbud DGP) ? 202.120,01 zł, sprzedaży usług (zwroty za media na budowie szpitala) ? 285.105,45 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności ? 9.567,09 zł, odsetek bankowych od konta projektu ? zakup aparatury dla szpitala (160.454,35 zł), pozostałych dochodów ? zwrot wydatku za 2008 rok (12.451,32 zł), dotacji PFRON na działalność bieżącą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (32.727,91 zł). b) dochody majątkowe: Plan 51.497.946 zł, wykonano dochody na kwotę 47.167.613,82 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży wiat oraz części wyposażenia pralni zaplecza szpitalnego (98.480,73 zł), dotacji rozwojowej na realizację projektu ? zakup aparatury dla szpitala (2.049.954,69 zł), dotacji PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni (19.

178,40 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji ? budowa szpitala (45.000.000 zł). Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii a) dochody bieżące: Plan 7.500 zł, zrealizowano dochód na kwotę 6.900 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na realizację przez II LO w Radomsku zadania ?Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych?. Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia a) dochody bieżące: Plan 2.713.727 zł, zrealizowano dochód na kwotę 2.714.652,89 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOS-W w Radomsku ? 2.713.726,30 zł oraz odsetek bankowych ? 926,59 zł. Dział 852 Pomoc społeczna

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 6

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 5.695,48 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach (3.979,60 zł), kosztów upomnienia (26,40 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (1.689,48 zł). Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej a) dochody bieżące: Plan 5.612.036 zł, zrealizowano dochód na kwotę 5.618.721,72 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego ? 3.290.363 zł, dochodów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS ? 2.321.627,97 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wydatków za miesiąc grudzień 2008 roku przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy dla DPS w Radziechowicach za żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową) ? 1.673,65 zł oraz odsetek bankowych ? 5.057,10 zł. Rozdział 85204. Rodziny zastępcze a) dochody bieżące: Plan 68.976 zł, wykonano dochody na kwotę 105.986,97 zł. Środki pochodzą z różnych opłat - koszty upomnienia ? 63,32 zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ? 1.739,92 zł, zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ? 7.571,52 zł, z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty w ramach podpisanych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ? 96.612,21 zł. Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie a) dochody bieżące: Plan 366.630 zł, wykonano dochód na kwotę 357.625,86 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych (2.265,99 zł), odsetek bankowych od konta projektu w ramach środków UE (2.797,07 zł), pozostałych dochodów (17.020,39 zł) np. refundacje wynagrodzeń przez PUP i PFRON, dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach środków UE (323.542,41 zł), dotacji celowej wojewody przekazanej na dofinansowanie działalności PCPR w Radomsku - 12.000 zł. Rozdział 85295. Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan 26.568 zł, wykonano dochód na kwotę 26.400,46 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (7.469,45 zł) oraz dotacji w ramach porozumienia z ministerstwem pracy (18.931,01 zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności a) dochody bieżące: Plan 226.942 zł, wykonano dochód na kwotę 226.872,08 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział 85324. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące: Plan 45.063 zł, zrealizowano dochód na kwotę 45.039,57 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON (38.514,11 zł) oraz dotacji przekazanej przez PFRON na obsługę rozliczenia środków dla gmin (6.525,46 zł). b) dochody majątkowe: Plan 261.019 zł, zrealizowano dochód na kwotę 261.019 zł z tytułu dotacji PFRON przekazanej celem transferu do gmin, które będą przeprowadzać likwidację barier architektonicznych np. budowa wind w ZOZ-ach, budowa podjazdów. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku. Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy a) dochody bieżące:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 7

Plan 891.328 zł, wykonano dochód na kwotę 843.499,32 zł. Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku (565.900 zł), odsetek bankowych (1.064,61 zł), odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE (571,58 zł), pozostałych dochodów (1.050,70 zł), środków dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację programu ?Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia? (274.912,43 zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401. Świetlice szkolne a) dochody bieżące: Plan 15.

000 zł, wykonano dochód na kwotę 15.000 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku (14.872 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (128 zł). Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dochody bieżące: Plan 83.920 zł, zrealizowano dochód na kwotę 102.214,58 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W ? 46.251,16 zł, najmu pomieszczeń szkolnych ? 3.317,50 zł; odsetek bankowych ? 1.793,95 zł, darowizny z PZU w ramach środków prewencyjnych ? 2.100 zł, pozostałych dochodów ? 48.751,97 zł (np. wpłaty za żywienie za 2008 rok, wpłaty za dowóz dzieci za 2008 rok, wynajem samochodu na dowóz dzieci). Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) dochody bieżące: Plan 1.000 zł. Zrealizowano dochód na kwotę 1.309,42 zł z tytułu odsetek bankowych (309,42 zł) oraz darowizny (1.000 zł). Rozdział 85410. Bursy szkolne a) dochody bieżące: Plan 195.095 zł, zrealizowano dochód na kwotę 222.099,63 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku ? 24.058,38 zł, odsetek bankowych ? 945,16 zł, usług (wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy oraz opłat eksploatacyjnych) ? 183.511,09 zł oraz pozostałych dochodów (zwrot VAT) ? 13.585 zł. Rozdział 85417. Szkolne schroniska młodzieżowe a) dochody bieżące: Plan 54.605 zł, zrealizowano dochód na kwotę 57.600,62 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń na noclegi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych a) dochody bieżące: Plan 17.568 zł, zrealizowano dochód na kwotę 17.568 zł z tytułu dotacji przekazanej z WFOŚiGW w Łodzi na inwentaryzację mogilników. WYDATKI Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 142.918.891 zł, z czego wykonano kwotę 133.195.172,82 zł, tj. 93,20 % planu. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano: wydatki bieżące na kwotę 78.508.763 zł wykonano 73.793.587,03 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 64.410.128 zł wykonano 59.401.585,79 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. Dział 010 Rolnictwo Rozdział 01005. Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa a) wydatki bieżące: Plan 34.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.647,67 zł:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 8

- pozostałe wydatki bieżące - 29.647,67 zł (wykonanie klasyfikacji gruntów i aktualizacji ewidencji gruntów). Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zadanie polegające na regulacji stanu prawnego cieku podstawowego rzeki Czarna przesunięto do realizacji w 2010 roku. Rozdział 01095. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 371.838 zł, wydatkowano 371.836,93 zł: - pozostałe wydatki bieżące ? 371.836,93 zł (wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003 ? 353.184,74 zł oraz czynsze dzierżawne kół łowieckich ? 18.652,19 zł). Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące: Plan 108.632 zł, wydatkowano 104.112,54 zł: - pozostałe wydatki bieżące ? 104.112,54 zł (środki wydatkowano na nadzór w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa ? 101.610,32 zł, zakup oznaczników i świadectw legalizacji drewna ? 2.502.22 zł). Dział 600 Transport Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące: Plan 4.168.066 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.461.290,76 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych ? 414.111,87 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 3.047.178,89 w tym: zakup odzieży roboczej, rękawic, łopat, paliwa i oleju do wykaszarek ? 5.591,60 zł zakup energii do sygnalizacji świetlnej ? 7.948,47 zł usługi remontowe ? 2.847.214,32 zł (w tym remonty w formie nakładek i pobocza ? 1.326.257,71 zł, remonty cząstkowe ? 883.511,80 zł, oznakowanie pionowe i poziome ? 141.404,65 zł, remonty i budowa chodników ? 280.226,07 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej ? 11.389,92 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej ? 31.199,57 zł, remonty rowów i przepustów ? 159.074,65 zł, inne ? 14.149,95 zł) usługi pozostałe ? 108.684,50 zł ( w tym: zobowiązania 2008 r. - 2.665,24 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nie przejętych przez gminy - 65.832,15 zł, wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ? 30.528 zł, inne ? 9.659,11 zł) różne opłaty i składki ? 77.740 zł (składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie OC dróg powiatowych) b) wydatki majątkowe: Plan 10.699.876 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.173.991,26 zł, w tym: - przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów (wykonano projekt, roboty w II półroczu) - 24.278 zł przebudowa ciągu dróg 3922Ei 3923E Kletnia-Kodrąb odc.

Kobiele Wlk. do gr. gminy Żytno (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) ? 345.824,62 zł przebudowa drogi 3947E Radomsko-Sulmierzyce odc. granice gmin Dobryszyce/Lgota Wlk. (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - 1.660.511,51 zł przebudowa mostu w m. Szreniawa - 59.780 zł (wykonano dokumentację) przebudowa ciągu dróg 3922E i 3923E Kletnia-Żytno (RPO) ? 6.642.261,34 zł przebudowa drogi 3916E Chełmo-Niwa Goszczowska ? 128.363,63 zł przebudowa mostu na rz. Radomce ? 66.120 zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3915E Kamieńsk-Gorzędów ? 222.307,79 zł przebudowa drogi 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku ? 96.380 zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3509E Kietlin-Dobryszyce ? 158.600 zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3930E ul. Sanicka w Radomsku ? 116.124,61 zł

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 9

przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów ? 24.278 zł (wykonano projekt) przebudowa drogi 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku ? 653.439,76 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: Plan 212.221 zł, wydatkowano 160.308,61 zł. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne ? 44.367 zł (w ramach umowy-zlecenie wykonano mapy do wydzielenia dróg publicznych, wycenę nieruchomości, wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wydzielenia działek przyzagrodowych, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości); - pozostałe wydatki bieżące ? 115.941,61 zł w tym: usługi pozostałe ? 83.366,61 zł (ogłoszenia sądowe, wpisy do KW, pokrycie kosztów prowadzenia części wspólnych budynków w których znajdują się lokale będące własnością powiatu, operaty szacunkowe nieruchomości, prace geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa) różne opłaty i składki ? 14.741 zł (ubezpieczenie mienia powiatowego) podatek od nieruchomości ? 5.440 zł podatek rolny ? 173 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 12.221 zł (odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową ul. Piłsudskiego). b) wydatki majątkowe: Plan 329.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 173.959,93 zł (zakup klimatyzatorów do budynku starostwa ? 23.122,66 zł, termomodernizacja budynku ZSE w Radomsku ? 101.897,27 zł, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla termomodernizacji ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku ? 48.940 zł). Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące: Plan 138.000 zł, wydatkowano kwotę 135.782 zł. Środki przeznaczono na: - pozostałe wydatki bieżące ? 135.782 zł (wykonanie mapy numerycznej oraz konwersji EWOPIS). Rozdział 71015. Nadzór budowlany a) wydatki bieżące: Plan 382.854 zł, wydatkowano kwotę 382.847,32 zł. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 330.909,41 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 51.937,91 zł w tym: odpis FŚS ? 6.001 zł świadczenia BHP ? 1.360,86 zł wydatki rzeczowe ? 44.576,05 zł (materiały biurowe i wyposażenie, energia elektryczna, cieplna i woda, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup papieru, tuszy i tonerów, zakup i aktualizacja programów komputerowych, naprawa samochodu służbowego, konserwacja sprzętu biurowego). b) wydatki majątkowe: Plan 6.400 zł, wydatkowano 6.400 zł. Środki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i laptopa na potrzeby PINB w Radomsku. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 10

Plan 323.957 zł, wydatkowano kwotę 323.953,50 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ? 323.715,60 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 237,90 zł. Rozdział 75019. Rady powiatów a) wydatki bieżące: Plan 450.140 zł, wydatkowano 423.968,37 zł na wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu: - pozostałe wydatki bieżące ? 423.968,37 zł w tym: wypłaty diet dla Radnych (407.567,30 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady Powiatu ? 16.401,07 zł (usługi pocztowe, zakup art. spożywczych na posiedzenia, zakup art. biurowych na organizację sesji Rady) b) wydatki majątkowe: Plan 3.500 zł, wydatkowano 3.500 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Rady. Rozdział 75020. Starostwa powiatowe a) wydatki bieżące: Plan 8.965.262 zł, wydatkowano 8.453.149,59 zł. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa ? 5.987.391,23 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 2.465.758,36 zł w tym: odpis na FŚS ? 147.025,76 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.

468,80 zł (świadczenia rzeczowe z zakresu bhp - obuwie i odzież ochronna, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów okularów korygujących) zakup materiałów i wyposażenia ? 189.583,51 zł (np. wyposażenie pomieszczeń biurowych (30.906,24 zł), środki czystości i art. spożywcze, paliwo, artykuły papiernicze) energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki ? 52.390,82 zł naprawa samochodów służbowych, konserwacja sprzętu ? 7.832,64 zł remont parkingu przy budynku starostwa ? 152.809,54 zł usługi pozostałe ? 1.626.326,42 zł (np. zakup tablic i druków komunikacyjnych ? 1.200.158,68 zł; prowizja za prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu ? 119.311,02 zł, ogłoszenia prasowe o lokalizacji inwestycji celu publicznego ? 6.129,28 zł; usługi pocztowe ? 127.748,65 zł; wykonanie sieci logiczno-elektrycznej w budynku starostwa ? 13.700 zł; obsługa i publikacja modułów internetowych ? 9.089 zł, usługi komunalne i wydatki gospodarcze ? 76.161,04 zł; obsługa prawna ? 61.793 zł; inne ? 12.235,75 zł) usługi internetowe, telefoniczne stacjonarne i komórkowe ? 93.975,53 zł delegacje służbowe i ryczałty samochodowe ? 9.105,19 zł ubezpieczenie samochodów służbowych oraz składka do Związku Powiatów Polskich ? 18.893,60 zł szkolenia pracowników ? 15.158,94 zł zakup papieru i tonerów do drukarek ? 22.422,50 zł akcesoria komputerowe, programy, licencje, zestawy do podpisów elektronicznych, tusze i tonery ? 59.763,33 zł podatek VAT ? 56.803,28 zł pozostałe ? 9.198,50 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 93.733 zł, wydatkowano 50.357,02 zł. Środki przeznaczono na zakup schodołazu (14.400,41 zł), rozbudowa parkingu przy budynku starostwa (25.652,31 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby starostwa (10.304,30 zł). Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 11

Plan 30.842 zł, wydatkowano 30.840,51 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska w tym: - wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji poborowej - 23.113,34 zł - pozostałe wydatki bieżące - 7.727,17 zł (zakup wyposażenia do pomieszczeń komisji poborowej oraz art. biurowych na potrzeby komisji, badania lekarskie poborowych). Rozdział 75075. Promocja jst a) wydatki bieżące: Plan 151.800 zł, wydatkowano 151.721,27 zł: - wynagrodzenia i pochodne ? 6.240 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 145.481,27 zł. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z promocją powiatu np. organizację Spartakiady Samorządowców, wykonanie materiałów promocyjnych, nagrody w konkursach, organizację Festynu Powiatowego oraz obchodów 10-lecia powiatu). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75405. Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące: Plan 17.000 zł, wydatkowano 17.000 zł. Środki przeznaczono na dotację dla policji na organizację dodatkowych patroli (12.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych i paliwa dla KP Policji w Radomsku (5.000 zł). Rozdział 75411. Komendy powiatowe PSP a) wydatki bieżące: Plan 5.224.391 zł, wydatkowano kwotę 5.224.382,29 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 4.293.696,12 w tym: wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy ? 4.207.247,06 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych ? 86.449,06 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 930.686,17 zł w tym: odpis FŚS ? 3.166,79 zł wydatki rzeczowe ? 927.519,38 zł (materiały biurowe i wyposażenie, żywność, energia elektryczna, cieplna i woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup systemu operacyjnego do komputera, konserwacja sprzętu i budynku, zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu łączności, sprzętu kwaterunkowego, szkolenia, usługi zdrowotne) b) wydatki majątkowe: Plan 815.000 zł, wydatkowano 815.000 zł. Środki przeznaczono na rozbudowę strażnicy (808.000 zł), zakup serwera komputerowego (6.335 zł) oraz zakup drabiny (665 zł). Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące: Plan 15.800 zł, wydatkowano kwotę 7.992,06 zł: - pozostałe wydatki bieżące ? 7.992,06 zł (środki przeznaczono na zakup butów gumowych, zakup CB-radio i radiotelefonów i zakup znaków ?Konwencji Haskiej?). b) wydatki majątkowe: Plan 126.128 zł, wydatkowano kwotę 126.127,50 zł na utworzenie i wyposażenie powiatowego-międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany

Strona 12

Rozdział 75702. Obsługa kredytów i pożyczek a) wydatki bieżące: Plan 1.492.750 zł, wydatkowano 833.035,52 zł: - wydatki na obsługę długu jst ? 833.035,52 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Rozdział 75704. Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a) wydatki bieżące: W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.356.624 zł w związku z poręczeniami udzielonymi w 2005 roku dla SP ZOZ w Radomsku i w 2007 roku dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Ponieważ jednostki te dokonują terminowej spłaty rat nie zaszła konieczność zrealizowania wydatku z tego tytułu ze środków budżetu powiatu. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne a) wydatki bieżące: Plan 1.147.599 zł, wydatkowano 1.147.598,90 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 971.954,90 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 969.954,90 zł wynagrodzenia realizowane w ramach umów-zlecenie ? 2.000 zł (udrożnienie przewodów wentylacyjnych) - pozostałe wydatki bieżące ? 175.644 zł w tym: odpis FŚS ? 87.322 zł świadczenia BHP ? 2.380 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki ? 85.942 zł, w tym remonty bieżące - 17.538,30 zł. Rozdział 80111. Gimnazja specjalne a) wydatki bieżące: Plan 997.524 zł, wykonano wydatki na kwotę 997.522,22 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące gimnazjum specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 815.709,44 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 814.524,16 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ? 1.185,28 zł (administrowanie programem księgowym, kadrowym i płacowym) - pozostałe wydatki bieżące ? 181.812,78 zł w tym: odpis FŚS ? 49.782 zł świadczenia BHP ? 980 zł odprawy emerytalne ? 53.130 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki ? 77.920,78 zł, w tym remonty bieżące ? 5.780,40 zł. Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące a) wydatki bieżące: Plan 8.259.159 zł, wydatkowano 8.164.107,55 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów ogólnokształcących (I LO w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSP nr 1 w Radomsku, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych: - dotacje dla szkół niepublicznych ? 809.961,35 zł - wynagrodzenia i pochodne ? 6.191.859,57 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 6.185.859,57 zł

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 13

wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 6.000 zł (obsługa i konserwacja sieci informatycznej szkoły, wycinka drzew, wykonanie dokumentacji dla adaptacji pomieszczeń szkolnych) - pozostałe wydatki bieżące ? 1.162.286,63 zł w tym: odpis FŚS ? 401.090 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe ? 54.292,60 zł świadczenia BHP ? 14.809,94 zł odprawa emerytalna ? 14.952 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ? 673.666,14 zł, w tym remonty bieżące ? 57.738,71 zł wydatki rzeczowe związane z realizowanym przez I LO w Radomsku programem COMENIUS ? 3.475,95 zł. Rozdział 80123. Licea profilowane a) wydatki bieżące: Plan 1.762.168 zł, wydatkowano 1.762.153,88 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów profilowanych (ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSP w Przedborzu, ZSE w Radomsku): - wynagrodzenia i pochodne ? 1.416.018,05 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 1.416.018,05 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 346.135,83 zł w tym: odpis FŚS ? 63.963 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe ? 9.299,67 zł świadczenia BHP ? 604,20 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ? 272.268,96 zł, w tym remonty bieżące ? 79.048,90 zł. Rozdział 80130. Szkoły zawodowe a) wydatki bieżące: Plan 17.784.123 zł, wydatkowano 17.297.395,67 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem podległych szkół zawodowych (ZSP nr 1 w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSA w Strzałkowie, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych: - dotacje dla szkół niepublicznych ? 2.243.280,13 zł - wynagrodzenia i pochodne ? 11.894.692,38 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 11.888.912,38 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ? 5.780 zł (przegląd budynku, sporządzenie planu ewakuacji, malowanie pomieszczeń) - pozostałe wydatki bieżące ? 3.159.423,16 zł w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe ? 32.732,63 zł świadczenia BHP ? 44.619,72 zł odprawa emerytalna ? 12.726 zł odpis FŚS ? 760.039,98 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ? 2.309.304,83 zł, w tym remonty bieżące ? 632.159,77 zł b) wydatki majątkowe: Plan 17.000 zł, wydatkowano 17.000 zł na modernizację kotłowni c.o. w ZSA w Strzałkowie. Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne a) wydatki bieżące: Plan 893.232 zł, wydatkowano kwotę 893.231,45 zł. Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej specjalnej w SOS-W w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 796.530,69 zł

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 14

- pozostałe wydatki bieżące ? 96.700,76 zł w tym: odpis FŚS ? 44.615 zł świadczenia BHP ? 1.260 zł wydatki rzeczowe ? 50.825,76 zł, w tym remonty bieżące ? 5.

140 zł. Rozdział 80140. Centra kształcenia praktycznego a) wydatki bieżące: Plan 647.773 zł, wydatkowano kwotę 647.766,99 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą ZSDiOŚ w Radomsku i ZSE-E w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 422.363,07 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 419.863,07 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia ? 2.500 zł (okresowy przegląd budynku szkoły) - pozostałe wydatki bieżące ? 225.403,92 zł w tym: wydatki rzeczowe ? 225.403,92 zł, w tym remonty bieżące ? 30.809,39 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 45.000 zł, wydatkowano kwotę 45.000 zł na zakup samochodu na potrzeby ZSDiOŚ w Radomsku. Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a) wydatki bieżące: Plan 175.837 zł, wydatkowano 74.084,48 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenie dyrektorów w zakresie funduszu socjalnego, w zakresie zmian w prawie oświatowym, w zakresie wydatków strukturalnych, w zakresie arkuszy organizacyjnych, w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, w zakresie Karty Nauczyciela, w zakresie nadzoru pedagogicznego, kurs kwalifikacyjny dla dyrektora Poradni, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz pracę metodyka w ZSE w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 24.392,04 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 49.692,44 zł w tym: odpis FŚS - 1.200 zł wydatki rzeczowe ? 48.492,44 zł. Rozdział 80195. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 189.075 zł, wydatkowano 169.358,14 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie opracowania ekspozycji ?Powiat Radomszczański w fotografii?, edukacji artystycznej i udzielania pierwszej pomocy ? 14.000 zł - wynagrodzenia i pochodne ? 127.051,37 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 112.576,43 zł (wynagrodzenie za przeprowadzenie matur ustnych poza tygodniowym wymiarem czasu pracy, nagrody na Dzień Edukacji) wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ? 14.474,94 zł (realizacja zadania służby bhp w podległych szkołach, przygotowanie wokalnej części artystycznej na Dzień Edukacji, prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli) - pozostałe wydatki bieżące ? 28.306,77 zł w tym: świadczenia zdrowotne dla nauczycieli ? 3.800 zł wydatki rzeczowe ? 24.506,77 zł (zakup art. spożywczych na organizowane szkolenia, szkolenie pracowników administracji podległych szkół w zakresie wydatków strukturalnych, obsługa delegacji zagranicznej w ramach wymiany młodzieży, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, prenumeraty czasopism oświatowych, użytkowanie systemu Optivum i VULCAN). b) wydatki majątkowe:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 15

Plan 18.400 zł, wydatkowano 18.372,90 zł na zakup i instalację zestawów monitoringu wizyjnego w ZSE w Radomsku. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111. Szpitale ogólne a) wydatki bieżące: Plan 955.740 zł, wydatkowano 760.859,13 zł. Środki wykorzystano na: - zwrot dotacji niewykorzystanej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ? 5.140,37 zł - wynagrodzenia i pochodne ? 24.924,90 zł w tym: wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ? 24.924,90 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 730.793,86 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia ? 6.505,32 zł (koszty eksploatacji samochodu dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) zakup wody, energii elektrycznej i cieplnej ? 529.561,23 zł (na obiektach budowanego szpitala ? 523.961,23 zł, wypożyczalnia ? 5.600 zł) usługi remontowe ? 124.512 zł (konserwacja stacji TRAFO na zapleczu szpitala oraz wydatki związane z remontem kuchni na zapleczu szpitala pod wynajem firmie DGP) usługi pozostałe ? 65.828,68 zł (opłata za dozór zaplecza, dozór techniczny urządzeń kotłowni, przegląd budynku zaplecza ? 65.315,06 zł, usługi pocztowe dla wypożyczalni ? 513.62 zł) usługi telefoniczne dla wypożyczalni ? 800 zł różne opłaty i składki ? 3.215 zł - ubezpieczenie samochodu zakupionego dla wypożyczalni (3.095 zł) i wyposażenia zakupionego dla nowego szpitala (120 zł) zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji na wypożyczalnię ? 371,63 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 51.835.128 zł, wykonano 47.819.664,72 zł. Środki przeznaczono na: - realizację zadania ?Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku? ? 45.000.000 zł - zakup części sprzętu w ramach RPO dla wyposażenia nowego szpitala ? 2.517.441,72 zł - zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ? 23.973 zł - dotacja na zakup ambulansów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku ? 278.250 ZŁ. Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące: Plan 7.500 zł, wydatkowano kwotę 7.500 zł na realizację przez II LO w Radomsku programu ?Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? sfinansowanego ze środków otrzymanych z Miasta Radomsko: - wynagrodzenia i pochodne ? 4.

201 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 3.299 zł. Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia a) wydatki bieżące: Plan 2.713.727 zł, wydatkowano 2.713.726,30 zł. Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. - pozostałe wydatki bieżące ? 2.713.726,30 zł. Rozdział 85195. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 15.506 zł, wydatkowano 9.006,43 zł:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 16

- wynagrodzenia i pochodne ? 6.600 zł (umowa zlecenie z lekarzem onkologiem) - pozostałe wydatki bieżące ? 2.406,43 zł (organizacja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, zakup terakoty dla Centrum Monar/Markot w Klizinie, dofinansowanie organizacji dnia pracownika socjalnego). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) wydatki bieżące: Plan 1.155.000 zł, wydatkowano 1.102.581,53 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu ? 988.027,41 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 109.710,12 zł (wypłata pomocy pieniężnej dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych kontynuujących naukę, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej). Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE ?Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej?: - pozostałe wydatki bieżące ? 4.844 zł. Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące: Plan 5.764.184 zł, wydatkowano 5.764.181,90 zł. Środki przeznaczono na działalność podległych domów pomocy społecznej w Radomsku i Radziechowicach: - wynagrodzenia i pochodne ? 3.669.696,85 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 3.647.813,85 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia ? 21.883 zł (prace magazynowe, usługi komputerowe, usługi psychologiczne) - pozostałe wydatki bieżące ? 2.094.485,05 zł w tym: odpis FŚS ? 131.255 zł świadczenia BHP ? 23.134 zł pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem podległych domów ? 1.940.096,05 zł, w tym wydatki remontowe związane z dostosowaniem budynku DPS w Radziechowicach do obowiązujących standardów ? 250.000 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 12.000 zł, wydatkowano 7.800 zł. Środki przeznaczono na zakup 2 podnośników transportowo-kąpielowych dla DPS w Radziechowicach. Rozdział 85204. Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące: Plan 3.642.940 zł, wydatkowano 3.464.322,51 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla powiatów na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu ? 334.348,60 zł - wynagrodzenia i pochodne ? 211.728,73 zł (prowadzenie pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych wielodzietnych) - pozostałe wydatki bieżące ? 2.883.504,18 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych ? 2.173.732,03 zł, dla osób kontynuujących naukę ? 360.293,17 zł, usamodzielnienia ? 49.410 zł, pogotowia rodzinne ? 88.382,60 zł, zasiłki na zagospodarowanie ? 28.273 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne ? 86.712 zł, rodziny zawodowe wielodzietne ? 96.701,38 zł). Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE ?Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej?: - pozostałe wydatki bieżące ? 34.741 zł.

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany

Strona 17

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie a) wydatki bieżące: Plan 838.770 zł, wydatkowano 816.751,19 zł. Środki przeznaczono na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 396.113,60 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 391.593,60 zł wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie ? 4.520 zł (przewóz dziecka-położna, szkolenie PRIDE) - pozostałe wydatki bieżące ? 97.095,18 zł w tym: odpis FŚS ? 10.973,61 zł świadczenia BHP ? 2.495,96 zł wydatki rzeczowe ? 83.625,61 zł. Ponadto w ramach rozdziału realizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE ?Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej? PCPR w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 87.796,47 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 235.745,94 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 7.000 zł, wydatkowano 6.190 zł na zakup kserokopiarki. Rozdział 85220. Ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące: Plan 17.633 zł, wydatkowano 17.633 zł: - wynagrodzenia i pochodne ? 14.624 zł - odpis FŚS - 500 zł - pozostałe wydatki bieżące - 2.509 zł (obsługa prawna w zakresie prawa rodzinnego i seminarium dot. przemocy). Rozdział 85295. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 43.

335 zł, wydatkowano 37.167,46 zł na: - dotacje ? 6.000 zł (dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie prowadzenia ośrodka dla ofiar przemocy oraz ośrodka interwencji kryzysowej) - wynagrodzenia i pochodne ? 26.199,71 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 4.967,75 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące: Plan 41.100 zł, wydatkowano 41.002,72 zł: - dotacja 41.002,72 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Rozdział 85321. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności a) wydatki bieżące: Plan 226.942 zł, wydatkowano 226.872,08 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 183.015,41 zł w tym:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 18

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 105.867,41 zł umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników i doradcy zawodowego ? 77.148 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 43.856,67 zł w tym: odpis FŚS ? 4.000 zł świadczenia z zakresu BHP ? 168,30 zł wydatki rzeczowe ? 39.688,37 zł. Rozdział 85324. PFRON a) wydatki bieżące: Plan 52.958 zł, wydatkowano 45.591,65 zł: - dotacje - 13.896,60 zł (zwrot niewykorzystanych środków dotacji PFRON za 2008 rok) - wynagrodzenia i pochodne ? 30.507 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 26.037 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia ? 4.470 zł (obsługa PFRON, rzeczoznawca ? likwidacja barier architektonicznych) - pozostałe wydatki bieżące ? 1.188,05 zł. b) wydatki majątkowe: Plan 333.874 zł, wydatkowano 70.134,26 zł. Środki przeznaczono na: - dotację dla Gminy Wielgomłyny na zakup, dostawę i montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych w SPZOZ - 66.852,46 zł - zakup zestawu komputerowego dla potrzeb starostwa ? 3.281,80 zł. W planie roku 2009 ujęte były środki dotacji otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych w SPZOZ-ach i szkole. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w roku 2010. Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy a) wydatki bieżące: Plan 2.476.363 zł, wydatkowano 2.389.486,72 zł. Środki przeznaczono na: 1)działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 1.831.564,12 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 239.229,28 zł w tym: odpis FŚS ? 80.216,50 zł świadczenia BHP ? 4.318,59 zł pozostałe wydatki rzeczowe ? 154.694,19 zł 2)wydatki w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków UE ?Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia?: - wynagrodzenia i pochodne ? 304.975,85 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 13.717,47 zł szkolenia ? 12.416,80 zł delegacje ? 1.300,67 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401. Świetlice szkolne a) wydatki bieżące: Plan 483.144 zł, wykonano wydatki na kwotę 479.063 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w podległych placówkach oświatowych:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 19

- wynagrodzenia i pochodne ? 346.398,44 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 132.664,56 zł w tym: odpis na FŚS ? 19.282 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe ? 2.454,45 zł świadczenia BHP ? 34 zł pozostałe wydatki rzeczowe ? 110.894,11 zł w tym remonty bieżące ? 17.100 zł. Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) wydatki bieżące: Plan 2.015.506 zł, wydatkowano 1.934.891,11 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 1.435.562,11 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 1.430.062,11 zł wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie ? 5.500 zł (usługi komputerowe, administrowanie programem księgowym, kontrola stanu technicznego instalacji sanitarnej) - pozostałe wydatki bieżące ? 499.329 zł w tym: odpis na FŚS ? 82.024 zł świadczenia BHP ? 3.650 zł odprawy emerytalne ? 27.678 zł pozostałe wydatki rzeczowe ? 385.977 zł w tym remonty bieżące ? 77.963 zł. Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) wydatki bieżące: Plan 1.272.844 zł, wydatkowano 1.272.836,97 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 1.074.915,52 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 1.072.915,52 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ? 2.000 zł (konserwacja i modernizacja sieci komputerowej) - pozostałe wydatki bieżące ? 197.921,45 zł w tym: odpis na FŚS - 68.094 zł świadczenia BHP ? 2.273,80 zł odprawa w związku z likwidacją stanowiska pracy ? 4.111,80 zł wydatki rzeczowe ? 123.

441,85 zł. Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące: Plan 1.275.649 zł, wydatkowano 1.275.642,20 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ZPOW w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 784.013,39 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ? 783.413,39 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ? 600 zł (instalacja systemu komputerowego i konserwacja sprzętu) - pozostałe wydatki bieżące ? 491.628,81 zł w tym: świadczenia BHP ? 3.799,81 zł odpis na FŚS - 39.600 zł pozostałe wydatki rzeczowe ? 448.229 zł w tym remonty bieżące ? 66.537,57 zł.

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 20

b) wydatki majątkowe: Plan 6.088 zł, wydatkowano 6.087,80 zł na zakup zmywarki na kuchnię do ZPO-W w Radomsku. Rozdział 85412. Kolonie i obozy dla uczniów a) wydatki bieżące: Plan 12.000 zł, wydatkowano kwotę 12.000 zł na dotację dla stowarzyszenia na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu - zadanie realizowane w ramach pożytku publicznego. Rozdział 85417. Szkolne schroniska młodzieżowe a) wydatki bieżące: Plan 13.238 zł, wydatkowano 13.236,31 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ? 12.769,31 zł - pozostałe wydatki bieżące - 467 zł w tym: odpis na FŚS - 467 zł Rozdział 85446. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a) wydatki bieżące: Plan 18.091 zł, wydatkowano 16.981 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli podległych placówek oświatowowychowawczych: - pozostałe wydatki bieżące ? 16.981 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia). Rozdział 85495. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 10.226 zł, wydatkowano 10.225,12 zł na wypłatę nagród na Dzień Edukacji. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych a) wydatki bieżące: Plan 17.568 zł, wydatkowano 17.568 zł na inwentaryzację mogilników. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116. Biblioteki a) wydatki bieżące: Plan 30.000 zł, wydatkowano 30.000 zł. Środki przeznaczono na przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Radomska na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Radomsku. Rozdział 92195. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 39.976 zł, wydatkowano 25.116,04 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje - 10.000 zł (udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury) - pozostałe wydatki bieżące ? 15.116,04 zł (sfinansowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu zakup nagród dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, transport uczniów podległych szkół na obchody 63 rocznicy zamordowania przez UB 12 żołnierzy KWP). Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601. Hale sportowe a) wydatki majątkowe:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 21

Plan 62.001 zł, wydatkowano 62.000,40 zł na wykonanie projektu budowy hali sportowej w Radomsku. Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące: Plan 23.000 zł, wydatkowano 7.870 zł na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rozdział 92695. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan 45.156 zł, wydatkowano 36.386,44 zł: - wynagrodzenia i pochodne ? 13.487,80 zł (umowy-zlecenie na koordynację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem współzawodnictwa sportowego młodzieży oraz obsługę medyczną zawodów) - pozostałe wydatki bieżące ? 22.898,64 zł (udział reprezentacji sportowych z terenu powiatu w zawodach, zakup nagród dla zwycięzców zawodów i rozgrywek sportowych). Podsumowanie W 2009 roku zrealizowano: a) Dochody: 136.100.501,91 zł b) Wydatki: 133.195.172,82 zł c) Nadwyżka budżetu (a-b): 2.905.329,09 zł d) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek: 3.589.956 zł e) Wolne środki z 2008 roku: 8.778.492,79 zł f) Spłata rat kredytu i pożyczek: 6.743.466 zł g) Dodatnie różnice kursowe ? 0,44 zł h) Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009 r. (d+e-f+g) 5.624.983,23 zł Wynik budżetu za 2009 rok ? 8.530.312,32 zł w tym: - nadwyżka ? 2.905.329,09 zł - wolne środki ? 5.624.983,23 zł. FUNDUSZE CELOWE Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71030. Powiatowy fundusz gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1)Stan środków obrotowych na początek okresu: - plan 334.883 zł - wykonanie 334.882,17 zł 2)Przychody: - plan 815.000 zł - wykonanie 710.386,51 zł 3)Koszty: - plan 1.065.000 zł - wykonanie 599.155,88 zł 4)Stan środków na koniec okresu: - plan 84.883 zł - wykonanie 446.112,80 zł Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego - wypisy i wyrysy geodezyjne oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z przechowywaniem i udostępnianiem

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 22

zasobu geodezyjnego (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, zakup monitoringu i macierzy dyskowej). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011. Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1)Stan środków obrotowych na początek okresu: - plan 892.202 zł - wykonanie 892.201,66 zł 2)Przychody: - plan 2.532.486 zł - wykonanie 2.686.181,22 zł 3)Koszty: - plan 2.374.202 zł - wykonanie 1.229.980,65 zł 4)Stan środków obrotowych na koniec roku: - plan 1.050.486 zł - wykonanie 2.348.402,23 zł. Środki pochodzą ze środków należnych powiatowi przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i odsetek bankowych. Środki przeznaczono na edukację ekologiczną, inwentaryzację i poszukiwanie mogilników, realizację programu gospodarki odpadami, zakup komputera i akcesoriów komputerowych na potrzeby wydziału ochrony środowiska, nasadzenia drzew, organizację obchodów Dni Ziemi, konkursy ekologiczne, akcję sadzenia lasu, termomodernizację ośrodka zdrowia w Dobryszycach, termomodernizację ZSE w Radomsku, zakup pojemników do segregacji odpadów, termomodernizację SPZOZ w Radomsku, dotację na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie zakupu wyposażenia do magazynu kryzysowego, szkolenia). RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75411. Komendy powiatowe PSP 1)Przychody: - plan 54.000 zł - wykonanie 14.789,60 zł 2)Stan środków pieniężnych na początek okresu: - plan 43.177 zł - wykonanie 43.176,75 zł 3)Wydatki: - plan 97.177 zł - wykonanie 6.652,74 zł 4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu 51.313,61 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności KP PSP w Radomsku. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej 1)Przychody: - plan 38.500 zł - wykonanie 18.667,72 zł 2)Stan środków pieniężnych na początek okresu:

Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 23

- plan 9.197 zł - wykonanie 9.196,47 zł 3)Wydatki: - plan 47.697 zł - wykonanie 7.961,33 zł 4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu 19.902,86 zł. Środki są przeznaczane na polepszenie warunków bytowych i dofinansowanie wyżywienia pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i w Radziechowicach. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Szpital Powiatowy w Radomsku Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych, usług niemedycznych, usług bytowych, z prowadzenia punktu ortopedycznego oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Głównym odbiorcą usług medycznych jest Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ. w Łodzi, który kupuje 97,38 % usług medycznych wytworzonych przez Szpital. W ogólnej kwocie uzyskanych przychodów za 2009 rok poszczególne rodzaje usług kształtowały się następująco: usługi medyczne - 99,34%, pozostałe usługi - 0,36%, usługi bytowe - 0,04%, sprzedaż materiałów - 0,26%. W celu uzyskania przychodów Szpital Powiatowy w Radomsku ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością operacyjną, których strukturę przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania. Na kwotę należności składają się głównie należności z tytułu sprzedaży usług medycznych, które stanowią 80,68 % kwoty należności ogółem, należności z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu socjalnego ? 18,46 % należności ogółem oraz pozostałe 0,86% należności ogółem. Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank, zobowiązania krótkoterminowe dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i ZUS, rozrachunków z tytułu wyna




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2656

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/07/08 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Wielgomłynach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego na rok 2009

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/09 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Gidlach z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Wójta Gminy Żytno; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9 stycznia 2009r. do porozumienia WD/5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Żytno w sprawie dróg powiatowych,

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Przedborza; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 października 2010r. do porozumienia NR PD/3/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwala nr XLIII/244/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy

 • uchwała nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia ?Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok?

 • uchwała nr LII/472/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • uchwała nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą Henryka Dąbrowskiego, ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki

 • uchwała nr LII/470/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, ulicy Bocznej i ulicy Ciosnowskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.