Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXIX/569/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 368 pozycja: 3492
Hasła:użytkowanie wieczyste

UCHWAŁA NR LXIX/569/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r. Nr 191, poz. 1371; z 2009 r. Nr 206 poz. 1590) ? Rada Gminy Andrespol, u c h w a l a, co następuje: § 1. Ustala się następujące zasady udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 1) postanawia się udzielać bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym w odniesieniu do nieruchomości, które na dzień wydania decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności są zabudowane na cele mieszkaniowe lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę; 2) bonifikaty udziela się użytkownikowi wieczystemu, który nie zalega wobec Gminy Andrespol ze zobowiązaniami pieniężnymi z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości; 3) termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty upływa wraz z ustawowym terminem składania wniosków o przekształcenie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

Id: THZAB-KNEWN-EUCNR-ZNYSE-SPEYC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.769

  uchwała nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.3080

  uchwała nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/ 132 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXIX/560/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne

 • uchwała nr LXVIII/554/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Andrespol i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz do wskazania organu do tego uprawnionego

 • uchwała nr LVI/104/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • uchwała nr XLVI/251/10 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Skierniewickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XLVIII/336/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łęczyckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.