Logowanie

Tytuł:

aneks Wójta Gminy Szczerców; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. do Porozumienia Nr 8/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczerców prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Wójt Gminy Szczerców; Zarząd Powiatu Bełchatowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 80
Hasła:porozumienia pozostałe,drogi

ANEKS z dnia 28 grudnia 2010 r. do Porozumienia Nr 8/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczerców prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi zawarty pomiędzy Powiatem Bełchatowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Bełchatowie reprezentowany przez: 1. Szczepana Chrzęsta - Starostę Bełchatowskiego 2. Marka Jasińskiego - Wicestarostę zwanym dalej "Powiatem" a Gminą Szczerców reprezentowaną przez: Grzegorza Kmitę - Wójta Gminy Szczerców zwaną dalej "Gminą" § 1. W Porozumieniu Nr 8/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczerców prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na przejęciu prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1908 E w miejscowości Magdalenów, tj. na wysokości działek od nr 754 do 220 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: "8.1. Porozumienie zawarto na okres od 16.08.2010 r. do 31.05.2011 r." 2) § 12 otrzymuje brzmienie: "12.Wójt Gminy Szczerców przekaże Zarządowi Powiatu w Bełchatowie w terminie do 30.06.2011 r. sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Porozumienia" § 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie. § 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. § 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Id: INDFN-TLSMZ-IZKWR-YGMCQ-THYQZ. Podpisany

Strona 1

Starosta Szczepan Chrzęst

Wójt Gminy Szczerców Grzegorz Kmita

Wicestarosta Marek Jasiński

Skarbnik Wanda Lis

Skarbnik Gminy Alina Włodarczyk

Id: INDFN-TLSMZ-IZKWR-YGMCQ-THYQZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 31/2011 Burmistrza Miasta Tuszyna; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1142

  porozumienie Powiatu Niżańskiego z dnia 28 maja 2010r. zawarte w Starostwie Powiatowym w Nisku pomiędzy Powiatem Niżańskim a Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Polkowic; Zarządu Powiatu Polkowckiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Polkowice

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 13/2011 Burmistrza Koluszek; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2944

  porozumienie Zarządu Powiatu Średzkiego, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • aneks nr 3 Prezydenta Miasta Sieradza; Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 listopada 2010r.

 • zarządzenie nr 2/VI/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, eksploatowanych przez: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółkę z o.o. oraz Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi Spółkę z o.o.

 • uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XLIII/427/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.