Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-23
Organ wydający:Rada Miejska w Działoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 116 pozycja: 1050
Hasła:jednostki pomocnicze

UCHWAŁA NR IX/74/11 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz., 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 72 ust.1 i § 73 Uchwały Nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2008 r. Nr 329, poz. 2800; z 2009 r. Nr 155, poz. 1489) i Uchwały Nr XXXII/212/05 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Działoszyn (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2005 r. Nr 383, poz. 3984) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się zapisy załącznika do Uchwały Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn i wprowadza następujące zmiany: 1) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Prawo wybierania ma każdy stały mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania". 2) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska". 3) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Miejska realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez Komisję Rewizyjną badającą działalność sołectwa". 4) skreśla się § 35 ust.3 5) § 36 otrzymuje brzmienie: a) ust. 1 "Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie, a działalność oragnów sołectwa była zgodna z prawem i niniejszym Statutem". b) ust. 2 "Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów sołectwa są nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym Sołtysa oraz Radę Miejską i uzasadnia swoje stanowisko". c) ust. 3 "Zebranie Wiejskie może wnieść do Rady Miejskiej sprzeciw w sprawach, o których mowa w ust. 2". d) ust. 4 "Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w sprawach, o których mowa w ust. 3 jest ostateczne". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Działoszynie mgr inż. Agnieszka Ryś

Id: VLRMW-ERMBF-YFYPH-AULLH-AUBZY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Pieńki Gminy Działoszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grądy Gminy Działoszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lisowice Gminy Działoszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niżankowice Gminy Działoszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bobrowniki Gminy Działoszyn

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Trębaczew Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczyty Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kiedosy Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sadowiec Wrzosy Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sadowiec Wieś Gminy Działoszyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.