Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1052
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR IX/74/11 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje: § 1. Publiczne przedszkola, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym świadczą usługi: 1)w zakresie bezpłatnej 5 godzinnej realizacji podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); 2)w zakresie odpłatnych czynności opiekuńczo-wychowawczych i zajęć dodatkowych wykraczających ponad podstawę programową, o której mowa w pkt.1; 3)w zakresie odpłatnych posiłków. § 2. Dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia określi przedział czasowy realizacji podstawy programowej, o której mowa w § 1 pkt. 1. § 3. Świadczeniami odpłatnymi publicznych przedszkoli, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym, wykraczającymi ponad podstawę programową są: 1)zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, w tym zajęcia z języka angielskiego; 2)zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dziecka, w tym rytmika i gimnastyka korekcyjna; 3)zajęcia badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, w tym koło ekologiczne, biblioteczne, informatyczne; 4)zajęcia artystyczne, w tym teatralne, plastyczne, muzyczno-taneczne; 5)realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe i instytucje działające na rzecz oświaty, autorskie programy własne, innowacje pedagogiczne dotyczące w szczególności: a) adaptacji dzieci w środowisku, b) wspierania zdolności twórczych dzieci, c) zdrowia emocjonalnego wychowanków, d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców; 6)organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych na wniosek rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego; 7)czynności opiekuńcze, wychowawcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. § 4. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala w wysokości 0,21% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. 2. Dyrektor przedszkola na podstawie stawki, o której mowa w ust. 1 oraz miesięcznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej, wylicza i podaje do wiadomości rodziców wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń odpłatnych. 3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 rodzice są zobowiązani dokonać z góry w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 ulega pomniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą. § 5. W przypadku 30 dniowego opóźnienia w uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4, dyrektor przedszkola ma prawo do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków. § 6. Zmiany w wysokości opłaty, o której mowa w § 4 ust 1 wynikające ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonuje dyrektor przedszkola po uprzednim powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów. § 7. Jeżeli w przedszkolu realizowane są programy/projekty przy współudziale środków krajowych lub środków pochodzących z Unii Europejskiej, opłata, o której mowa w § 4 nie obowiązuje za godziny, w których odbywa się realizacja tych programów/projektów. § 8. 1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola obniża opłatę za świadczenia, o których mowa w § 4, do wysokości: 1)50% stawki wskazanej w §4ust.1 - przy średnich miesięcznych dochodach brutto na jednego członka rodziny wynoszących poniżej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia; 2)75% stawki wskazanej w §4ust.1- przy średnich miesięcznych dochodach brutto na jednego członka rodziny wynoszących poniżej 40% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 2. Przy obliczaniu średnich miesięcznych dochodów na jednego członka rodziny uwzględnia się dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców (prawnych opiekunów) do ukończenia przez nie 24 lat życia. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko te, które uczą się w szkołach lub na wyższych uczelniach. § 9. 1. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 2. Opłaty za wyżywienie w przedszkolach określa uchwała Nr XVII/207/2008 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym. § 10. Szczegółowe ustalenia związane z §§ 4-9 niniejszej uchwały zostaną ujęte w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola. § 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/268/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki zmieniona uchwałą Nr IX/101/07 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/268/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki. § 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 września 2011 roku.


Id: VFDGT-NKPMW-MTNGE-GAIUH-DKLGQ. Podpisany

Strona 1 z 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Anetta Jakubowska

Id: VFDGT-NKPMW-MTNGE-GAIUH-DKLGQ. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/384/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budach Wolskich Gmina Aleksandrów Łódzki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/383/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budach Wolskich Gmina Aleksandrów Łódzki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/385/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jastrzębiu Górnym Gmina Aleksandrów Łódzki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/310/08 Rady Miasta I Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Aleksandrowie Łódzkim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/458/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rąbieniu Gmina Aleksandrów Łódzki

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Pieńki Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Trębaczew Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczyty Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kiedosy Gminy Działoszyn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.